2η Επιχειρηματική Ευκαιρία ΟΑΕΔ

Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας πέντε χιλιάδων (5.000) ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, με στόχο την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.
————————————————-
Στόχος του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η επανένταξη στην αγορά εργασίας πέντε χιλιάδων 
(5.000) ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, οι οποίοι είχαν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και στους οποίους δίνεται δεύτερη ευκαιρία να δημιουργήσουν επιχειρήσεις και να επαναδραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά μέσω της δημιουργίας μίας νέας οικονομικής οντότητας.

————————————————-
Ποσό επιχορήγησης

Ποσό επιχορήγησης έως δώδεκα χιλιάδες (
12.000) Ευρώ.

Τα ποσά καταβάλλονται στους δικαιούχους σε τρεις δόσεις και μετά από επιτόπιους ελέγχους:

1. Έως 4.000€ μετά την έκδοση της απόφασης υπαγωγής
2. Έως 
4.000€ μετά τη λήξη του α΄ εξαμήνου από την υπαγωγή
3. Έως 
4.000€ μετά τη λήξη του β΄εξαμήνου από την υπαγωγή

Δύναται, πριν την λήξη του προγράμματος να υποβληθεί αίτηση επέκτασης της επιχορήγησης για επιπλέον 12 μήνες.

Το ποσό επιχορήγησης για τους δώδεκα (12) μήνες της επέκτασης του προγράμματος ορίζεται σε έως οχτώ (8.000) Ευρώ.

Τα ποσά καταβάλλονται σε δύο δόσεις και μετά από επιτόπιους ελέγχους:

1. Έως 4.000€ μετά τη λήξη του α΄ εξαμήνου της επέκτασης
2. Έως 4.000€ μετά τη λήξη του β΄ εξαμήνου της επέκτασης

————————————————-
Προϋπολογισμός Δράσης: 80.000.000 Ευρώ

για το 2019: 30.000.000 Ευρώ
για το 
2020: 20.000.000 Ευρώ
για το 
2021: 20.000.000 Ευρώ
για το 
2022: 10.000.000 Ευρώ

————————————————-

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν ΜΟΝΟ όσοι είχαν στο παρελθόν επιχειρηματική δραστηριότητα και την έχουν διακόψει από 01/01/2012 έως 06/08/2018.

—————————————————
Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής

 • να έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα από 1/1/2012 και έως 6/8/2018,
 • να μην έχουν μεταβιβάσει την επιχείρησή τους ή το μερίδιο τους, σε επιχείρηση η οποία ανήκε (από 1-1-2012 έως 6-8-2018) σε συζύγους ή πρόσωπα α΄ ή β΄ βαθμού συγγένειας,
 • να μην έχουν ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελματική/επιχειρηματική δραστηριότητα από 7/8/2018 έως 6/2/2019,
 • να έχουν προβεί σε νέα έναρξη δραστηριότητας σε (ΔΟΥ), από 7/2/2019 και μετά, ή άνεργοι που ΘΑ προβούν σε νέα έναρξη δραστηριότητας σε (ΔΟΥ), εντός δύο (2) μηνών από την προέγκριση του σχεδίου,
 • να έχουν καταβάλει στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας, τη μηνιαία εισφορά ύψους δέκα (10) ευρώ για ένα (1) τουλάχιστον έτος,
 • να έχουν εξοφλήσει ή ρυθμίσει τις τυχόν οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές ή προς ΕΦΚΑ,
 • δελτίο ανεργίας σε ισχύ μέχρι και την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητάς τους στη ΔΟΥ.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης

 • επαγγελµατικές δραστηριότητες σχετικά µε την εκµετάλλευση επιβατικού ή φορτηγού δηµόσιας χρήσης.
 • επιχειρηµατικές δραστηριότητες οι οποίες εντάσσονται σε ήδη οργανωµένο οµοιόµορφο δίκτυο διανοµής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκµεταλλεύονται, σε εκτέλεση σχετικών συµβάσεων, άδειες εκµετάλλευσης δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που αφορούν συνήθως εµπορικά σήµατα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και την διανοµή αγαθών ή υπηρεσιών (ενδεικτικά: franchising, shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης).
 • όσοι συστήνουν επιχείρηση που έχει το ίδιο αντικείµενο δραστηριότητας µε επιχείρηση που λειτουργούσε στον ίδιο χώρο από άλλο επαγγελµατία µέσα στο τελευταίο εξάµηνο πριν από την ηµεροµηνία έναρξης εργασιών της νέας επιχείρησης στη ΔOΥ.
 • όσοι έχουν ενταχθεί σε προηγούµενα προγράµµατα Νέων Ελεύθερων Επαγγελµατιών (ΝΕΕ) του ΟΑΕΔ απο 1/1/2008 και μετά.

————————————————–
Διάρκεια έργων

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες.

————————————————–
Δέσμευση

Δέσμευση διατήρησης για επιπλέον 
3 μήνες.

————————————————–
Επιλέξιμες δαπάνες

 • Λειτουργικά έξοδα

ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ενέργειας, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες.

 • Δαπάνες για αμοιβές τρίτων

νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου.

 • Δαπάνες προβολής, δικτύωσης της νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας και συμμετοχής σε εκθέσεις
 • Προμήθεια αναλωσίμων

δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων υλικών που έχουν άμεση σχέση με τη λειτουργία της επιχείρησης.

 • Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία – εταίρων)
 • Ανεξόφλητες Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία – εταίρων)
 • Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις
 • Αποσβέσεις παγίων

————————————————–
Υποβολή

 • Η αίτηση – υπεύθυνη δήλωση – επιχειρηµατικό σχέδιο για υπαγωγή στο πρόγραµµα υποβάλλεται αποκλειστικά µε ηλεκτρονικό τρόπο στην ειδική περιοχή του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).


Έναρξη υποβολής αιτήσεων από 
20/2/2019 και μόνο ηλεκτρονικά.

Οι προθεσμίες υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για υπαγωγή στο πρόγραμμα, λήγουν αυτόματα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος αιτήσεων, ύστερα από την κάλυψη των κατανεμηθεισών θέσεων. Μετά την αυτόματη λήξη συνεχίζεται η υποβολή των αιτήσεων για αριθμό που αντιστοιχεί μέχρι το 30% της αρχικής κατανομής.