Skip to main content

Ανάπτυξη Συστημάτων Εργοστασιακού Ελέγχου Παραγωγής (ΕΕΠ) για Πιστοποίηση Δομικών Υλικών

Η διαδικασία πιστοποίησης των δομικών προϊόντων γίνεται με βάση της οδηγία 89/106/ΕΟΚ όπως αυτή ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με το Π.Δ. 334/94 (ΦΕΚ 176 ‘Α/25-10-1994).

Η οδηγία αυτή διαφέρει από τις υπόλοιπες οδηγίες της Νέας Προσέγγισης διότι:

 • Ενώ θεσπίζει τις βασικές απαιτήσεις που οφείλουν να εκπληρούν οι κατασκευές (έργα) αναφέρεται στην ελεύθερη διακίνηση των δομικών προϊόντων τα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα που αναφέρεται κηρύσσονται υποχρεωτικά.
 • Η αξιολόγηση της συμμόρφωσης γίνεται με την αναφορά σε 4 επίπεδα αξιολόγησης της συμμόρφωσης.


Τα συστήματα αξιολόγησης της συμμόρφωσης είναι 6 όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

Κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται θεωρούνται τα δομικά προϊόντα που συμφωνούν με τις ευρωπαϊκές τεχνικές προδιαγραφές και φέρουν τη σήμανση CE.

Οι ευρωπαϊκές τεχνικές προδιαγραφές όπως ορίζονται στην 89/106/ΕΟΚ είναι:

 • εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα (CEN/CENELEC)
 • ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις (EOTA)
 • αναγνωρισμένες (με ειδική κοινοτική διαδικασία) εθνικές προδιαγραφές.

Η σήμανση CE τοποθετείται από τον παραγωγό του προϊόντος αφού προηγουμένως έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες αξιολόγησης της συμμόρφωσης.

Ο παραγωγός υποχρεούται να θέτει την σήμανση CE από την ημερομηνία που καθορίζεται σε Υπουργική Απόφαση που εκδίδεται μετά από ανακοίνωση στην εφημερίδα των κρατών μελών (όπως ΦΕΚ).

(Προσοχή: Οι ΥΑ καθυστερούν να εκδοθούν αλλά η υποχρέωση αποδοχής του CE marking, ισχύει συγχρόνως σε όλη την ευρωπαϊκή αγορά. Η νομική υποχρέωση αρχίζει τουλάχιστον μετά το πέρας της μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στην ανακοίνωση της εφημερίδας των κρατών μελών).Η σήμανση CΕ:

 • Αποδεικνύει ότι ο κατασκευαστής έχει λάβει υπόψη του όλο το νομοθετικό πλαίσιο.
 • Σημαίνει συμμόρφωση με τα εναρμονισμένα ευρωπαίκά πρότυπα ή τις ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις.
 • Υποδηλώνει ότι το προϊόν μπορεί να κυκλοφορήσει νόμιμα στην αγορά.

και δεν αποτελεί

 • σήμα προέλευσης.
 • σήμα ποιότητας*.
 • δεν εξασφαλίζει προαιρετικά χαρακτηριστικά εκτός των βασικών απαιτήσεων.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 89/106/ΕΟΚ

Το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ είναι ευρύτατο. Περιλαμβάνει αφενός τα συνήθη οικοδομικά υλικά αλλά επεκτείνεται σε όλα τα προϊόντα τα οποία ενσωματώνονται κατά τρόπο διαρκή στα έργα και είναι κατάλληλα για τη χρήση για την οποία προορίζονται (ορισμός δομικού προϊόντος). Με αυτό τον τρόπο στις διατάξεις της οδηγίας υπάγεται μία μεγάλη γκάμα προϊόντων που εκτείνεται από τα τσιμέντα, αδρανή, άσφαλτο και φθάνει έως τα μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης, τον εξοπλισμό οδών και τα καλώδια χαμηλής τάσης. Συνεπώς υπάρχουν προϊόντα που υπάγονται σε δύο ή περισσότερες οδηγίες (π.χ. ηλεκτρικά καλώδια χαμηλής τάσης).

Μερικά από τα προϊόντα που υποχρεούνται και αναμένεται σήμανση CE είναι:

 • Τσιμέντο
 • Αδρανή
 • Πρόσμικτα σκυροδέματος
 • Θερμομονωτικά
 • Τούβλα
 • Επιχρίσματα -Κονιάματα
 • Γεωυφάσματα
 • Προϊόντα από σκυρόδεμα -σωλήνες- πλάκες
 • Δομική άσβεστος και Φύλλα από ξύλο
 • Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης
 • Παρελκόμενα κουφωμάτων
 • Στερεωτικά
 • Προκατασκευασμένα σπίτια
 • Μικροί βιολογικοί καθαρισμοί
 • Σωλήνες ύδρευσης και αποχέτευσης από σκυρόδεμα με τα εξαρτήματά τους
 • Γεωϋφάσματα
 • Πλακίδια – Πλάκες- Κρασπεδόρειθρα
 • Φύλα στεγάνωσης
 • Γυψοσανίδες
 • Πλαστικοί σωλήνες
 • Προϊόντα δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης αερίου
 • Κουφώματα
 • Μάρμαρα
 • Κεραμίδια
 • Πετάσματα
 • Υαλοστάσια
 • Ασφαλτικά

* Σήμα ποιότητας: σήμα που χορηγείται μετά από διαδικασία συμμόρφωσης περισσότερο απαιτητικής από αυτή για τη σήμανση CE με δύο χαρακτηριστικά:

 • Ισχυρότερο από την σήμανση CE
 • Διακρίσεις προαιρετικού επιπέδου

Για περισσότερα σχετικά με το σήμα ποιότητας επικοινωνήστε μαζί μας.

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 305/2011

Με το ΠΔ 334/94 η χώρα μας ενσωμάτωσε στην ελληνική νομοθεσία την Ευρωπαϊκή Οδηγία Νέας Προσέγγισης 89/106/EOK (γνωστή ως CPD από το Constructions Product Directive).

Με διάφορες ΚΥΑ ορίστηκε υποχρεωτική η σήμανση CE για διάφορες κατηγορίες προϊόντων και καθορίστηκαν τα συστήματα βεβαίωσης της συμμόρφωσης.

Λόγω αντικατάστασης της Οδηγίας CPD από τον Κανονισμό R305/2011 (σε ισχύ από 24/04/2011 και σε πλήρη εφαρμογή από 01/07/2013), ψηφίστηκε η Κ.Υ.Α. 6690/2012, που ορίζει πως τα δομικά προϊόντα που περιέχονται στους πίνακες Α & Β, πρέπει να φέρουν τη σήμανση CE και τα τυχόν αποθέματα ή/και ημιέτοιμα προϊόντα μπορούν να κυκλοφορούν και να διατίθενται στην αγορά μέχρι το αργότερο τις 15 Σεπτεμβρίου 2012.

Το ΦΕΚ που ορίζει τις ημερομηνίες υποχρεωτικής σήμανσης CE είναι το ΦΕΚ 1914/τΒ/15-06-2012. Αυτό δεν έχει συμπεριλάβει όλα τα εναρμονισμένα πρότυπα.

Τα Δομικά Προϊόντα που περιέχονται στον Πίνακα Α του παραρτήματος Ι του ΦΕΚ πρέπει να φέρουν την σήμανση CE μέχρι το αργότερο τις 15 Σεπτεμβρίου 2012.

Τα Δομικά Προϊόντα που περιέχονται στον Πίνακα Β του παραρτήματος Ι του ΦΕΚ πρέπει να φέρουν την σήμανση CE από την ημερομηνία υποχρεωτικής εφαρμογής που ορίζεται και μετά.