Skip to main content

Αναβάθμιση Υφιστάμενων ΠΜΜΜΕ με προτεραιότητα των τομέων RIS3 ΑΜΘ

Η Δράση «Ενίσχυση για τον εκσυγχρονισμό-αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (Δράση 3δ.5-6.1)» εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014-2020.
————————————————-
Σκοπός

Η Δράση 3δ.5-6.1 αφορά στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για τον εκσυγχρονισμό-αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Στόχος της Δράσης είναι να συμβάλει στην παραγωγή νέων, καινοτόμων, βελτιωμένων προϊόντων και υπηρεσιών, υψηλής προστιθέμενης αξίας, ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και να βελτιωθεί η θέση των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

————————————————

Καθεστώς Ενίσχυσης

Απαλλακτικός Κανονισμός 651/2014

———————————————–

Προϋπολογισμός Δράσης:

Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης, στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 10.000.000€.
————————————————-

Επιδοτούμενοι Τομείς

Μέσω της Δράσης ενισχύονται κατά προτεραιότητα επενδυτικά σχέδια σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής «Έξυπνης Εξειδίκευσης» (Περιφερειακής RIS3), ήτοι:

 • στον αγροδιατροφικό τομέα,
 • στον τομέα Τουρισμού – Πολιτισμού,
 • στον τομέα Υλικών (πλαστικών-ελαστικών, μη μεταλλικών ορυκτών) και Καινοτόμων Υλικών,
 • στον τομέα Χημικών, Φαρμάκων και Υγείας,
 • στον τομέα περιβάλλοντος, ενέργειας και υβριδικών τεχνολογιών,
 • στον τομέα ηλεκτρονικού / ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
 • στον τομέα τεχνολογιών πληροφορικής & επικοινωνίας (ΤΠΕ).


Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) οι οποίες τυγχάνουν επιχορήγησης στο πλαίσιο της Δράσης, αναλυτικά ΕΔΩ
————————————————-

Δικαιούχοι

Υφιστάμενες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις:

 • που έχουν κλεισμένες τις διαχειριστικές χρήσεις του 2017 και 2018
 • και μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης διαθέτουν τουλάχιστον έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ
 • και το επενδυτικό τους σχέδιο αφορά επίσης σε επιλέξιμο ΚΑΔ
 • εφόσον ο ΚΑΔ επένδυσης ανήκει στο κλάδο του Χονδρικού Εμπορίου, θα πρέπει αποδεδειγμένα το 80% του Μ.Ο. των εσόδων της διετίας 2017 και 2018 να προέρχεται από χονδρικές πωλήσεις.

Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης χρηματοδοτείται αποκλειστικά η αρχική επένδυση υφιστάμενης επιχείρησης. Ειδικότερα, δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης ή την επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης, ή τη διαφοροποίηση της παραγωγής μιας επιχειρηματικής εγκατάστασης σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτή ή τη θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης.


Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης

 • Οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές.
 • Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ).
 • Οι εξωχώριες (offshore) επιχειρήσεις καθώς και υπό ίδρυση επιχειρήσεις των οποίων ιδιοκτήτες/μέτοχοι/εταίροι συμμετέχουν σε εξωχώριες (offshore) επιχειρήσεις.
 • Επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στην από 07-11-2017/5732/713/Α3, την «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας Νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων»

————————————————-
Δεν είναι επιλέξιμες:

α) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, που εμπίπτουν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου,
β) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων,
γ) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του χάλυβα,
δ) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του άνθρακα,
ε) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ναυπηγικό τομέα,
στ) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των συνθετικών ινών,
ζ) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των μεταφορών και στη συναφή υποδομή,
η) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, διανομή και τις υποδομές ενέργειας,
θ) ενισχύσεις που χορηγούνται στον τομέα της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
i) όταν το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των εν λόγω προϊόντων που αγοράζονται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις,
ii) όταν η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση της απόδοσής της εν μέρει ή εξολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς.

————————————————
Προϋποθέσεις συμμετοχής

 • Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν (π.χ. δημιουργία υποκαταστήματος, μεταφορά έδρας κ.λπ.), μέχρι την καταβολή οποιασδήποτε ενίσχυσης.
 • Το επενδυτικό σχέδιο να περιλαμβάνει, κατηγορίες δαπανών του άρθρου 14 του Καν. Ε.Ε. 651/2014 (Κατηγορία Α) σε ποσοστό τουλάχιστον 80%. Η χρήση των κατηγοριών δαπανών του άρθρου 18 «Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ» και του άρθρου 19 «Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις» θα είναι συμπληρωματική και σε ποσοστό μικρότερο του 20%.
 • Να δηλώσουν ως τόπο για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης αποκλειστικά την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
 • Να έχουν την ιδιότητα της Πολύ Μικρής ή Μικρής ή Μεσαίας Επιχείρησης.
 • Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας. Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει χρονικά, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής αίτησης έκδοσης/ανανέωσης αυτής.
 • Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρι-κού/εμπορικού χαρακτήρα [Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρησ
 • Να μπορούν να αποδείξουν ότι διαθέτουν τουλάχιστον το 60% της απαιτούμενης ιδιωτικής συμμετοχής του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου.
 • Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
 • Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις.
 • Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης.
 • Να μην έχουν επιβληθεί στην επιχείρηση πρόστιμα τα οποία έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας και ειδικότερα για:

α. Παράβαση «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας (3 πρόστιμα/ 3 έλεγχοι)
β. Αδήλωτη εργασία (2 πρόστιμα/ 2 έλεγχοι).

 • Να τηρούν τη νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.
 • Να μην έχουν προβεί σε μετεγκατάσταση στην επιχειρηματική εγκατάσταση στην οποία θα πραγματοποιηθεί η αρχική επένδυση για την οποία ζητείται η ενίσχυση, και να δεσμεύονται ότι δεν θα το πράξουν εντός μέγιστης περιόδου δύο ετών μετά την ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης για την οποία ζητείται η ενίσχυση να τηρούν τους λοιπούς γενικούς και ειδικούς όρους του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014.
 • Μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο, ατόμων με αναπηρία.
 • Η σχεδιαζόμενη επένδυση πρέπει να πληροί τον χαρακτήρα κινήτρου και για τον σκοπό αυτό δεν πρέπει να έχει γίνει έναρξη εργασιών για το έργο ή τη δραστηριότητα πριν την υποβολή γραπτής αίτησης ενίσχυσης. Σε αντίθετη περίπτωση το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου καθίσταται μη επιλέξιμο προς χρηματοδότηση.

————————————————–
Προϋπολογισμός Έργων

Ο ελάχιστος και ο μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου ορίζεται σε 60.000 € και 800.000 € αντίστοιχα.

————————————————-
Ποσοστά Ενίσχυσης

Κατηγορία δαπανών Α
έως 55% για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις
έως 45% για Μεσαίες Επιχειρήσεις

Κατηγορία δαπανών Β «Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ»
έως 50% Για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις και Μεσαίες Επιχειρήσεις

Κατηγορία δαπανών Γ «Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις»
έως 50% Για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις και Μεσαίες Επιχειρήσεις

————————————————
Διάρκεια έργων

Η διάρκεια ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται σε 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Επισημαίνεται ότι είναι υποχρεωτική η υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου σε ποσοστό 25%, εντός εννέα (9) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

————————————————–
Επιλέξιμες δαπάνες

Κατηγορία Α -> υποχρεωτικό τουλάχιστον 80% του προυπολογισμού

 • Α.1 Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 • Α.2 Εξοπλισμός
 • Α.2.1 Μηχανολογικός εξοπλισμός
 • Α.2.2 Μηχανήματα – Εξοπλισμός ΤΠΕ / Συστήματα αυτοματισμού και ειδικά συστήματα πληροφορικής:
 • Α.2.3 Μεταφορικά μέσα έως 20.000 €
 • Α.2.4 Λοιπός εξοπλισμός έως 10.000 €
 • Α.3 Άυλα στοιχεία ενεργητικού έως 10%
 • Α.3.1 Πιστοποίηση προϊόντων – υπηρεσιών – διαδικασιών έως 10.000 € / πιστοποιητικό
 • Α.3.2 Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού

Κατηγορία Β έως 30.000 €

 • Β.1 Συμβουλευτική, υποστήριξη και καθοδήγηση
 • Β.1.1 Δαπάνες παρακολούθησης και διαχείρισης του επενδυτικού σχεδίου από 4.000 € έως 10.000 €.
 • Β.1.2 Δαπάνες μελετών – συμβουλευτικής δεν θα ξεπερνούν τις 2.500 € ανά μελέτη και συνολικά τις 6.000 €.

Κατηγορία Γ

 • Γ.1 Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις Οι δαπάνες δεν θα ξεπερνούν:

α) τις 3.000 € ανά έκθεση για συμμετοχή σε επαγγελματικές εκθέσεις που γίνονται στην Ελλάδα,
β) τις 6.000 € ανά έκθεση για συμμετοχή σε επαγγελματικές εκθέσεις που γίνονται στο εξωτερικό.


Λεπτομέρειες για τις δαπάνες ΕΔΩ.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης του επενδυτικού σχεδίου (Κανονισμός ΕΕ651/2014).Κριτήρια επιλεξιμότητας

————————————————-
Δεσμεύσεις

Η επένδυση διατηρείται στην περιοχή όπου χορηγείται η ενίσχυση για τουλάχιστον τρία (3) έτη μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

————————————————-
Υποβολή

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται 
ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά.

————————————————-
Έναρξη υποβολής προτάσεων

18-02-2020

————————————————-
Λήξη υποβολής προτάσεων

14-07-2020 (παράταση)