Skip to main content

Χρηματοδότηση έργων και Δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας

Στόχος του προγράμματος

Ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις Π.Ε. Κοζάνης και Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε. Αρκαδίας, με υψηλή εξάρτηση από τις λιγνιτικές δραστηριότητες, και των οποίων ο κύκλος εργασιών περιλαμβάνει:

(α) παροχή υπηρεσιών και αγαθών άμεσα προς τη Δ.Ε.Η., ήτοι ενίσχυση προς Εργολάβους της Δ.Ε.Η. ή/και

(β) παροχή υπηρεσιών και αγαθών έμμεσα προς τη Δ.Ε.Η., ήτοι ενίσχυση προς Υπεργολάβους της Δ.Ε.Η.,

προκειμένου να διαφοροποιήσουν τα παραγόμενα/προσφερόμενα προϊόντα ή/και παρεχόμενες υπηρεσίες, με στόχο τη σταδιακή και τελικά σε βάθος 5ετίας απεξάρτηση τους από την Δ.Ε.Η. και τις λιγνιτικές δραστηριότητες, γενικότερα.


————————————————-

Προϋπολογισμός Δράσης

Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της Δράσης ανέρχεται στο ποσό των 13.570.981,73 €

Π.Ε. Κοζάνης & Φλώρινας

Δήμος Μεγαλόπολης της Π.Ε. Αρκαδίας

Εργολάβοι Ομίλου ΔΕΗ Α.Ε.

Υπεργολάβοι

Ομίλου ΔΕΗ Α.Ε.

Εργολάβοι Ομίλου ΔΕΗ Α.Ε.

Υπεργολάβοι

Ομίλου ΔΕΗ Α.Ε.

6.369.206,56€

5.112.764,23 € 1.392.673,96 €

696.336,98 €

————————————————-

Ποσό επιχορήγησης

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή) μπορεί να κυμαίνεται από 20.000,00€ έως 200.000,00€.

Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο θα έχει συνολικό προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 200.000,00€, το ποσό πέραν της Δημόσιας Χρηματοδότησης για την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού θα θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή για την υλοποίηση του σχεδίου.

—————————————————

Ποσοστό ενίσχυσης

Τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών τους στο πλαίσιο της παρούσας αναλυτικής πρόσκλησης είναι:

 • 80% Δημόσια Επιχορήγηση και
 • 20% Ιδιωτική συμμετοχή.

—————————————————

Καθεστώς ενίσχυσης

1407/2013 de minimis

—————————————————

Δικαιούχοι

Ως «Δικαιούχοι» χαρακτηρίζονται υφιστάμενες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, που υποβάλλουν τις προτάσεις και φέρουν την ευθύνη έναντι του Πράσινου Ταμείου για την καλή εκτέλεση των έργων.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν υφιστάμενες Επιχειρήσεις του Δευτερογενή και Τριτογενή Τομέα που δραστηριοποιούνται, δηλαδή διαθέτουν ενεργή εγκατάσταση, και θα υλοποιήσουν την επένδυσή τους στις Π.Ε. Κοζάνης και Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε. Αρκαδίας.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης:

 • οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές.
 • οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shopinshop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ.).

—————————————————

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής

 • Να δραστηριοποιούνται σε οποιονδήποτε κλάδο εξαρτώμενο είτε άμεσα, είτε έμμεσα από την λειτουργία των λιγνιτικών μονάδων της περιοχής. Συγκεκριμένα:
  • Εφόσον η σχέση με τον Όμιλο ΔΕΗ Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε., ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ Α.Ε. & ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε.) είναι άμεση, δηλαδή η επιχείρηση είναι προμηθευτής (εργολάβος) Εταιρειών του Ομίλου ΔΕΗ Α.Ε., τότε θα πρέπει να αποδείξει ότι τουλάχιστον 25% του Μ.Ο. του κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας προέρχεται από τον Όμιλο ΔΕΗ Α.Ε..
  • Εφόσον η σχέση με τον Όμιλο ΔΕΗ Α.Ε. είναι έμμεση, δηλαδή η επιχείρηση είναι προμηθευτής εργολάβου του Ομίλου ΔΕΗ Α.Ε. (δηλαδή παρέχει αγαθά ή υπηρεσίες σε προμηθευτή του Ομίλου ΔΕΗ Α.Ε.), τότε θα πρέπει να αποδείξει ότι τουλάχιστον 50% του Μ.Ο. του κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας προέρχεται από τον εργολάβο, του οποίου η εξάρτηση από τον Όμιλο ΔΕΗ Α.Ε. αποδεδειγμένα υπερβαίνει το 25% του κύκλου εργασιών του (όπως παραπάνω). Σε περίπτωση που παρέχονται αγαθά ή/και υπηρεσίες σε παραπάνω του ενός προμηθευτή του Ομίλου ΔΕΗ Α.Ε., τότε το 50% υπολογίζεται αθροιστικά.

Στην περίπτωση όπου μια επιχείρηση αποτελεί ταυτόχρονα εργολάβο και υπεργολάβο του Ομίλου ΔΕΗ Α.Ε., τότε αυτή δύναται να συμμετάσχει στην παρούσα Δράση μόνο μέσω μίας εκ των δύο παραπάνω ιδιοτήτων. Η ιδιότητα του εργολάβου ή του υπεργολάβου του Ομίλου ΔΕΗ Α.Ε. δηλώνεται κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Ως έτη υπολογισμού της εξάρτησης τόσο του εργολάβου (25%) όσο και του υπεργολάβου (50%) λαμβάνονται υπόψη τα τρία έτη πριν την υποβολή της πρότασης ή κατ’ αντιστοιχία όσα έτη από τα προηγούμενα λειτουργεί η επιχείρηση.

 • Να έχουν κλείσει τουλάχιστον μία (1) πλήρη διαχειριστική χρήση μέχρι 31/12/2019.
 • Να δραστηριοποιούνται εντός μιας εκ των Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης, Φλώρινας ή εντός του Δήμου Μεγαλόπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας την 1/1/2019, διαθέτοντας έδρα ή υποκατάστημα στις παραπάνω περιοχές.
 • Να μην είναι προβληματική επιχείρηση.
 • Να λειτουργούν νόμιμα.
 • Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης έπειτα από απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.
 • Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
 • Να δεσμευτούν ότι οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη αίτηση χρηματοδότησης δεν έχουν χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
 • Να διαθέτουν ή να δεσμευτούν με υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο, ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα 8 της παρούσας Πρόσκλησης.
 • Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η δεδομένη επιχείρηση (ενιαία επιχείρηση), συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης (έκδοση απόφαση ένταξης Πράξης) του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης.

————————————————–

Κριτήρια Βαθμολόγησης

Η τελική βαθμολογία του επενδυτικού σχεδίου προκύπτει από το άθροισμα των βαθμολογούμενων κριτηρίων. Προϋπόθεση για την επιλεξιμότητα εκάστης αιτήσεως χρηματοδότησης είναι η σωρευτική τήρηση των ακόλουθων:

 1. Η πληρότητα του ηλεκτρονικού φακέλου υποψηφιότητας
 2. Η τήρηση του συνόλου των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής
 3. Η ελάχιστη βαθμολογία για την ένταξη κάθε επενδυτικού σχεδίου να είναι το 50

————————————————–

Διάρκεια έργων

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Δύναται να δοθεί παράταση της χρονικής διάρκειας υλοποίησης των έργων μέχρι έξι (6) μήνες, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του δικαιούχου, το οποίο πρέπει να υποβληθεί τουλάχιστον έναν (1) μήνα πριν τη λήξη του έργου.

————————————————–

Επιλέξιμες δαπάνες

α/α Κατηγορίας δαπάνης Όρια δαπάνης (Ανώτατο Ποσοστό ή Ποσό)
1 Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος 50%
2 Μηχανήματα – Εξοπλισμός 100%
2.1 Μηχανήματα – Εξοπλισμός-Λογισμικό 100%
2.2 Μεταφορικά μέσα επαγγελματικής χρήσης Μικτής/πολλαπλής χρήσης, έως εννέα (9) θέσεων Έως 15.000 ευρώ (συνολική επιλέξιμη δαπάνη) οι δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους, τέλη, έξοδα αμοιβών εκτελωνιστή και εκτελωνισμού ΔΕΝ είναι επιλέξιμες.
3 Εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος Εξοικονόμησης Ενέργειας & Ύδατος 100%
4 Ανάπτυξη & Πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης. Πιστοποίηση & τυποποίηση τελικών προϊόντων/υπηρεσιών σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα. 30%

και μέχρι 3.000€ ανά σύστημα

5 Σχέδιο Δράσης (businessplan) για τη Στρατηγική Διαφοροποίηση των Δραστηριοτήτων της Επιχείρησης 20%

και όχι μεγαλύτερη από 15.000 €

6 Δράσεις Προβολής – προώθησης των επιχειρήσεων σε διαφοροποιημένες αγορές στόχους. 20%

και όχι μεγαλύτερη από 20.000 €

7 Ενέργειες για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο ή για την απόκτηση και χρήση πατεντών και για τη μεταφορά τεχνογνωσίας. 20%

και όχι μεγαλύτερη από 25.000€

8 Αμοιβή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών. (Σύνταξη – Υποβολή – Παρακολούθηση) Έως 4.000€

 

————————————————–

Διάρκεια έργων

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Δύναται να δοθεί παράταση της χρονικής διάρκειας υλοποίησης των έργων μέχρι έξι (6) μήνες, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του δικαιούχου, το οποίο πρέπει να υποβληθεί τουλάχιστον έναν (1) μήνα πριν τη λήξη του έργου.

————————————————–

Περίοδος υποβολής

Από 22/09/2021 έως και 21/05/2022.  Παράταση υποβολής αιτήσεων έως την Τετάρτη 21-9-2022 και ώρα 15:00. 

Σημείωση. Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση δώδεκα (12) μηνών (21-9-2022) από την αρχική δημοσίευσή της.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ.