Skip to main content

Μετάβαση στην καινοτομική, εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση, "Κεντρική Μακεδονία 21-27"

Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση των δραστηριοτήτων των τομέων προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, όπως αυτοί εξειδικεύονται για κάθε Περιφέρεια (Περιφερειακές Απολήξεις), μέσω της στήριξης υφιστάμενων, πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την ανάπτυξη και διάχυση νέων τεχνολογιών, τον τεχνολογικό τους μετασχηματισμό, την μεγέθυνση (scale up), την εξωστρέφεια (έμφαση τόσο στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίες – GVC, όσο και στην προώθηση προϊόντων υψηλής τεχνολογικής αξίας) και την προώθηση της διττής μετάβασης, δηλαδή του ψηφιακού μετασχηματισμού και της κυκλικής οικονομίας.

————————————————

Τόπος υλοποίησης

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

————————————————

Καθεστώς Ενίσχυσης

Καν. ΕΕ 2831/2023 (De Minimis)

————————————————

Είδος Ενίσχυσης

Επιχορήγηση

————————————————

Προϋπολογισμός

Ο Συνολικός Προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη) της Δράσης ανέρχεται σε 65.000.000€.

————————————————

Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός επενδυτικού σχεδίου

από 60.000€ έως 400.000€.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός δεν δύναται να υπερβαίνει το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις δύο πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις, πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (2021-2022), με ανώτατο όριο το ποσό των 400.000€.

————————————————

Ένταση ενίσχυσης

έως 45% του προϋπολογισμού της αίτησης χρηματοδότησης,

Το υπόλοιπο ποσό καλύπτεται από ιδιωτική συμμετοχή. Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής ο δυνητικός δικαιούχος μπορεί να χρησιμοποιήσει ίδιους πόρους ή και δάνειο.

————————————————

Κάθε επενδυτικό σχέδιο, για να είναι επιλέξιμο, θα πρέπει τεκμηριωμένα να συνδέεται με μια τουλάχιστον Περιφερειακή Απόληξη των τομέων προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (S3) και οι δαπάνες που θα περιληφθούν σε αυτό να εξυπηρετούν τις παρακάτω περιοχές παρέμβασης της κάθε απόληξης (η συνθήκη αυτή αποτελεί βασική προϋπόθεση ένταξης μιας πράξης στη Δράση, συνεπώς απαιτείται, κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, αναλυτική και ρεαλιστική τεκμηρίωση σύνδεσης του επενδυτικού σχεδίου και των προτεινόμενων δαπανών με τις περιοχές παρέμβασης της/των Περιφερειακών Απολήξεων που αυτές τελικά θα εξυπηρετήσουν, καθώς και με τον ΚΑΔ επένδυσης).

————————————————

Δικαιούχοι 

Υφιστάμενες, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Ως υφιστάμενες νοούνται οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις 2021-2022 πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

————————————————

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης:

 • οι χρηματοπιστωτικοί και ασφαλιστικοί οργανισμοί, οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), καθώς και οι εταιρείες στο κεφάλαιο ή τα δικαιώματα ψήφου των οποίων συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) οι ΟΤΑ και όλοι οι παραπάνω δημόσιοι φορείς μεμονωμένα ή από κοινού (καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές, ως κύριοι εταίροι). Επιπρόσθετα, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης οι πάσης φύσεως αθλητικοί σύλλογοι, σωματεία, αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, καθώς και οι επιχειρήσεις που σχετίζονται με τις προαναφερθείσες κατηγορίες με οποιονδήποτε τρόπο (ενδεικτικά: μητρική, θυγατρική, συνδεδεμένη, συνεργαζόμενη, κοινή ιδιοκτησία/διαχείριση μέσω φυσικών προσώπων κλπ).
 • Οι εξωχώριες (offshore) επιχειρήσεις.

Εξαιρούνται:

α) Ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

β) Ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και την εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, εφόσον το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των προϊόντων που αγοράζονται ή διατίθενται στην αγορά

γ) Ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων

δ) τις ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων, σε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις: i) όταν το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των εν λόγω προϊόντων που αγοράζονται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις· ii) όταν η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει ή εξολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς

ε) τις ενισχύσεις που χορηγούνται για δραστηριότητες που σχετίζονται με εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς κράτη μέλη, ιδίως δε τις ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και τη λειτουργία δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται με την εξαγωγική δραστηριότητα

στ) τις ενισχύσεις για τις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων αγαθών και υπηρεσιών αντί εισαγόμενων.

Σε περιπτώσεις α), β) γ) ή δ, ο κανονισμός ΕΕ 2831/2023 εφαρμόζεται στις ενισχύσεις που χορηγούνται στις επιλέξιμες δραστηριότητες, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή η διάκριση του κόστους και ότι οι δραστηριότητες στους τομείς που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού ΕΕ 2831/2023 δεν τυγχάνουν ενίσχυσης ήσσονος σημασίας που χορηγείται δυνάμει του κανονισμού 2831/2023

————————————————

Βασικές Προϋποθέσεις συμμετοχής

 1. Να υποβάλλουν μία και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ.
 2. Να δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά εντός Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
 3. Να έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις (2021-2022) πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 4. Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να συνδέεται τεκμηριωμένα με τουλάχιστον μια Περιφερειακή Απόληξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και οι δαπάνες που θα περιληφθούν σε αυτό να εξυπηρετούν τις περιοχές παρέμβασης της/των απόληξης/εων, όπως αυτές αναλύονται στην ενότητα 2 «Ταυτότητα της Δράσης», και να εντάσσονται στις επιλέξιμες δαπάνες.
 5. Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να αφορά σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ , στον οποίο οι δικαιούχοι θα πρέπει να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς, κατά την κλεισμένη διαχειριστική χρήση 2022 (Κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ μεγαλύτερων εσόδων).
 6. Το ύψος του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου να μην υπερβαίνει το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις δύο πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις, πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (2021-2022) και να είναι μεγαλύτερο από το κατώτατο όριο.
 7. Να έχουν την ιδιότητα της Πολύ Μικρής ή Μικρής ή Μεσαίας Επιχείρησης.
 8. Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας το κατάλληλο έγγραφο αδειοδότησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την ασκούμενη δραστηριότητά τους (π.χ. άδεια λειτουργίας, υπεύθυνη δήλωση έναρξης λειτουργίας, απαλλακτικό άδειας λειτουργίας, γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας κλπ.). Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει χρονικά, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής αίτησης έκδοσης/ανανέωσης αυτής. Οι επιχειρήσεις με δραστηριότητες για την άσκηση των οποίων δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας, θα πρέπει να υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου, όπου θα βεβαιώνεται ότι δεν απαιτείται η έκδοση άδειας λειτουργίας ή έγγραφο απαλλαγής από την σχετική υποχρέωση, με σχετική τεκμηρίωση.
 9. Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: Ατομική Επιχείρηση, Ομόρρυθμη Εταιρεία (Ο.Ε.), Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε.), Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε.) κατά μετοχές, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Μ.Ε.Π.Ε.), Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.), Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία (Μ.Α.Ε), Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Μ.Ι.Κ.Ε.), Αστικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης, Αστικός Συνεταιρισμός Απεριόριστης Ευθύνης, Αστικός Συνεταιρισμός Κερδοσκοπικός, Άλλο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου Κερδοσκοπικό (Ν.Π.Ι.Δ.), Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει (ΚΟΙΝ.ΣΕΠ), Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.).
 10. Να τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία του Ν.4308/2014, όπως ισχύει.
 11. Να έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 του ν.4557/2018 (Α΄ 139), ως ισχύει.
 12. Να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή να μην έχουν καταθέσει αίτηση εξυγίανσης οι πιστωτές της επιχείρησης
 13. Εάν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης, να έχουν αποπληρώσει το δάνειο και να έχει λυθεί η Σύμβαση εγγύησης, ή εάν έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης αυτή να έχει ολοκληρωθεί.
 14. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης ενίσχυσης, κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής ένωσης, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.
 15. Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. ΕΕ 2831/2023 (De Minimis) στον οποίο στηρίζεται η Δράση. Πιο συγκεκριμένα, το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται ανά κράτος μέλος σε μία ενιαία επιχείρηση δεν υπερβαίνει το ποσό των 300 000 EUR σε οποιαδήποτε περίοδο 3 ετών. Η ενίσχυση ήσσονος σημασίας θεωρείται ότι χορηγείται κατά τον χρόνο παραχώρησης στην οικεία επιχείρηση του εννόμου δικαιώματος λήψης της ενίσχυσης σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό νομικό καθεστώς, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας καταβολής της ενίσχυσης ήσσονος σημασίας στην επιχείρηση. Σε περίπτωση υπέρβασης του σχετικού ανώτατου ορίου με τη χορήγηση της νέας ενίσχυσης ήσσονος σημασίας, κανένα τμήμα της εν λόγω νέας ενίσχυσης δεν δύναται να υπαχθεί στο ευεργέτημα του κανονισμού.
 16. Να μην έχουν ολοκληρώσει το φυσικό αντικείμενο της επένδυσης ή να μην το έχουν υλοποιήσει πλήρως, πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
 17. Να δεσμευτούν ότι οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη αίτηση χρηματοδότησης δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν είναι ενταγμένες σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
 18. Να δεσμευτούν ότι οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη αίτηση χρηματοδότησης, εφόσον εγκριθούν, δεν θα υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
 19. Ο τόπος υλοποίησης της επένδυσης να μην είναι η κατοικία του δικαιούχου (κύρια ή δευτερεύουσα).
 20. Να τηρούν τη νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.
 21. Να δεσμευτούν ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 39, παρ. 1-4 και του άρθρου 40, παρ. 1, του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017).
 22. Να δεσμευτούν ότι κατά την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου θα προασπίσουν την ισότητα των φύλων και θα αποτρέψουν κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.
 23. Να δεσμευτούν ότι μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης και ανάλογα με το είδος και τη φύση της προτεινόμενης Πράξης, θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες παρεμβάσεις έτσι ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία (ΑμΕΑ) στις κτιριακές υποδομές, στις υπηρεσίες και στα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (βλ. Παράρτημα Χ: «Εξασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία»).
 24. Να δεσμευτούν ότι η προτεινόμενη πράξη δεν καταστρατηγεί και δεν είναι ασύμβατη με κανένα από τα αναφερόμενα στο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στον «Πίνακα για τη συμμόρφωση των πράξεων με τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε. Ένωσης» (Παράρτημα X).
 25. Να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση χρηματοδότησης, η οποία να συνοδεύεται από το σύνολο των αναγκαίων στοιχείων, δικαιολογητικών και εντύπων.
 26. Να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συμμετοχής του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου σε ποσοστό τουλάχιστον 25% του Συνολικού Προϋπολογισμού.

Οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται στο σύνολό τους. Η μη ικανοποίηση μίας ή περισσότερων εξ’ αυτών αποτελεί συνθήκη αποκλεισμού του επενδυτικού σχεδίου και συνεπώς λόγο απόρριψης.

————————————————–

Επιλέξιμες Δαπάνες

Κωδικός Δαπάνης ΟΠΣΚΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ/ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ / ΟΡΙΑ
01. Δαπάνες προσωπικού Με χρήση της κοινής στήριξης άρθρο 25 ΚΑΝ ΕΕ 1060/2021
01.09. Πλήρες Μισθολογικό Κόστος Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού Έως 15.000€ – 1 ΕΜΕ
02. Δαπάνες Εξοπλισμού, Μεταφορικών Μέσων & Οργάνων
02.05. Εξοπλισμός για την προστασία του Περιβάλλοντος και Εξοικονόμηση Ενέργειας
02.19. Ψηφιακός εξοπλισμός γραφείου
02.20. Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός
02.24. Ηλεκτρικά Μεταφορικά Μέσα

(επαγγελματικής ή μικτής χρήσης έως εννέα (9) θέσεων)

έως 50% του επιχορηγούμενου Π/Υ & έως 50.000€
03. Δαπάνες για Κτήρια, Γήπεδα, Εγκαταστάσεις & Περιβάλλοντα Χώρο
03.13. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος έως 60% του επιχορηγούμενου Π/Υ
04. Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών
04.09. Κόστος συμβουλευτικών υπηρεσιών που παρέχονται από εξωτερικούς συμβούλους έως 6.000€
04.18. Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης Λογισμικού υπό καθεστώς «Software as a Service», «cloud computing» ή άλλο παρεμφερές αυτού έως 20% του επιχορηγούμενου Π/Υ
04.20. Δαπάνες παροχής υπηρεσιών μελετών ανάπτυξης προϊόντων ή και διεργασιών έως 40% του επιχορηγούμενου Π/Υ
04.25. Πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα Έως 3 πιστοποιητικά και έως 3.000 / Πιστοποιητικό
04.26. Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding έως 10% του επιχορηγούμενου Π/Υ
04.30. Πνευματική ιδιοκτησία – Ευρεσιτεχνίες – Μεταφορά τεχνογνωσίας έως 40% του επιχορηγούμενου Π/Υ
06. Δαπάνες Λογισμικού
06.07. Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licenses) προγραμμάτων λογισμικού έως 60% του επιχορηγούμενου Π/Υ
07. Δαπάνες Προβολής, Προώθησης & Δικτύωσης έως 40% του επιχορηγούμενου Π/Υ
07.04. Δαπάνες συμμετοχής ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις έως 3.000 / έκθεση
07.10. Λοιπά έξοδα προβολής – προώθησης και δικτύωσης
09. Έμμεσες Δαπάνες Με χρήση της κοινής στήριξης άρθρο 25 ΚΑΝ ΕΕ 1060/2021
09.01

 

Έμμεσες Δαπάνες (7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου) Έμμεσες Δαπάνες (7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου)

Επισημάνσεις Δαπανών

————————————————–

Έναρξη επιλεξιμότητας

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης της Δράσης (13/12/2023).

————————————————–

Χρονική προθεσμία υλοποίησης έργου

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης χρηματοδότησης (αποτέλεσμα αξιολόγησης).

————————————————–

Έναρξη Υποβολής

22/01/2024 και ώρα 12:00

————————————————–

Λήξη Υποβολής

22/05/2024 και ώρα 14:00

————————————————–

Διαδικασία Υποβολής

Ηλεκτρονική υποβολή μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).

————————————————–

Αξιολόγηση Αιτήσεων – Διαδικασία έγκρισης

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι συγκριτική.

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει τρία (3) στάδια:

 • ΣΤΑΔΙΟ Α : Έλεγχος πληρότητας των αναγκαίων δικαιολογητικών και επιβεβαίωση της ορθότητας των δηλούμενων στην αίτηση χρηματοδότησης στοιχείων.
 • ΣΤΑΔΙΟ Β : Έλεγχος επιλεξιμότητας (τήρηση των τυπικών προϋποθέσεων) και επιλεξιμότητα των δαπανών σύμφωνα με την πρόσκληση.
 • ΣΤΑΔΙΟ Γ : Βαθμολόγηση των προτάσεων ανά κριτήριο, σύμφωνα με τα «Κριτήρια βαθμολόγησης πράξεων».