Skip to main content

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που επλήγησαν από την πανδημία με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης. Πρωταρχικός στόχος της δράσης είναι να παρασχεθεί στοχευμένα, δημόσια στήριξη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι στην αγορά θα υπάρξει επαρκής ρευστότητα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της νόσου COVID-19.

————————————————-
Προϋπολογισμός Δράσης: 65.000.000€

————————————————-
Επιδοτούμενοι Τομείς

Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) οι οποίες τυγχάνουν επιχορήγησης στο πλαίσιο της Δράσης, αναλυτικά ΕΔΩ

Θα πρέπει η προς ενίσχυση επιχείρηση, να διαθέτει έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ, ως τον κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με το μεγαλύτερο ποσοστό ακαθάριστων εσόδων, όπως αποτυπώνεται στην περιοδική δήλωση Ε3 του έτους 2019.

Δεν είναι επιλέξιμες

 • επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας,
 • επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων,
 • ενισχύσεις που χορηγούνται στον τομέα της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

i) όταν το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των εν λόγω προϊόντων που αγοράζονται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις,

ii) όταν η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση της απόδοσής της εν μέρει ή εξολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς.

 • ενισχύσεις για δραστηριότητες που σχετίζονται με εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς κράτη μέλη, ιδίως δε ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται με την εξαγωγική δραστηριότητα,
 • ενισχύσεις για τις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων αγαθών αντί των εισαγόμενων.

Στην περίπτωση επιχειρήσεων που θα δραστηριοποιηθούν ή δραστηριοποιούνται στους παραπάνω τομείς (α), (β) ή (γ) και δραστηριοποιηθούν επίσης σε έναν ή περισσότερους από τους επιλέξιμους κωδι-κούς δραστηριότητας της παρούσας πρόσκλησης, ο κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis) εφαρμόζεται στις ενισχύσεις που χορηγούνται στις επιλέξιμες δραστηριότητες υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει λογιστικά, σαφής διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή διάκριση του κόστους, ότι οι δραστηριότητες στους τομείς που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis) δεν τυγχάνουν ενίσχυσης που χορηγείται δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis).

————————————————-

Δικαιούχοι / Προϋποθέσεις


Επιχειρήσεις που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι οι υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις που:

 • νομίμως λειτουργούν στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ανεξάρτητα από την νομική τους μορφή,
 • έχουν κλεισμένη (πλήρως ή μερικώς) τη διαχειριστική χρήση του 2019,
 • έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα ποσοστά ακαθάριστων εσόδων έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ της Πρόσκλησης,
 • να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις,
 • να υποβάλλουν μια και μοναδική πρόταση ανά Α.Φ.Μ. στην παρούσα πρόσκληση,
 • να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά,
 • να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του Καν. ΕΕ1407/2013 de minimis,
 • να δεσμευτούν ότι θα απασχολούν κατά την τελευταία μέρα του μήνα που προηγείται της αίτησης καταβολής του κεφαλαίου κίνησης τουλάχιστον τον ίδιο αριθμό εργαζομένων με αυτόν που απασχολούσε στις 19-03-2020,
 • Σύμφωνα με τον Καν. ΕΕ 1407/2013, το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται στην ενιαία επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών,
 • Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137):

“1. Οι δυνητικοί δικαιούχοι αποκλείονται από την ένταξη σε πρόγραμμα ή την υπαγωγή σε καθεστώτα ενίσχυσης, που χρηματοδοτούνται από ενωσιακούς ή εθνικούς πόρους, εάν έχουν επιβληθεί σε βάρος τους, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης συμμετοχής:

α) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υ.α. 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή

β) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.

Οι υπό α΄ και β΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.”

————————————————-

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης:

 • Οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές.
 • Οι εξωχώριες (offshore) επιχειρήσεις.

————————————————-

Προϋπολογισμός Έργων

Η δράση χρηματοδοτεί το Κεφάλαιο Κίνησης των  επιχειρήσεων με τη μορφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης.

Η μη επιστρεπτέα επιχορήγηση κεφαλαίου κίνησης σε κάθε επιχείρηση κυμαίνεται από 2.000€ έως 15.000€, ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων της επιχείρησης στις 19-03-2020.
Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα υπερδέσμευσης σε ποσοστό έως 100% με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Σημειώνεται ότι επιχειρήσεις με τόπο εγκατάστασης στην ΠΕ Ξάνθης λαμβάνουν αυξημένη κατά 20% ενίσχυση λόγω της έντασης της πανδημίας στην περιοχή.

Αριθμός εργαζομένων επιχείρησης στις 19-03-2020 σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ          Ύψος επιχορήγησης(F3)

1                               Από μηδέν (0)(F1) έως και έναν (1) εργαζόμενο                                                                    2.000 €

2                              Από δύο (2) έως και πέντε (5) εργαζόμενους                                                                          3.500€

3                             Από έξι (6) έως και δεκαπέντε (15) εργαζόμενους                                                                  6.500€

4                             Από δεκαέξι (16) έως και είκοσι (20) εργαζόμενους                                                              10.000€

5                 Από είκοσι ένα (21) έως και σαράντα εννέα (49)(F2) εργαζόμενους                                               15.000€

F1: Για την περίπτωση π.χ. αυτοαπασχολούμενων, ατομικών επιχειρήσεων, που δεν απασχολούν εργαζόμενους.
F2: Επιχειρήσεις με περισσότερους από 49 εργαζόμενους δεν ικανοποιούν τις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής (Πολύ Μικρές ή Μικρές Επιχειρήσεις), όπως αναλυτικά περιλαμβάνονται στο Κεφ. 4 «Λήπτες ενίσχυσης – Προϋποθέσεις Συμμετοχής» της παρούσας πρόσκλησης.
F3: Σημειώνεται ότι επιχειρήσεις που έχουν τόπο εγκατάστασης την ΠΕ Ξάνθης λαμβάνουν αυξημένη κατά 20% ενίσχυση λόγω της έντασης της πανδημίας στην περιοχή.

—————————————————

Διάρκεια Έργων / Καταβολή Δημόσιας Χρηματοδότησης

Αιτήματα Καταβολής της Ενίσχυσης μπορούν να υποβληθούν έως και 6 μήνες μετά την καταληκτική ημερομηνία λήξης της πρόσκλησης.

————————————————–

Καθεστώς Ενίσχυσης

Κανονισμός (Ε.Ε.) 1407/2013 (de minimis)

————————————————–

Υποβολή

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται 
ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά

Έναρξη Ηλεκτρονικής Υποβολής : 04-11-2020 και ώρα 13:00

Λήξη Ηλεκτρονικής Υποβολής : 01-11-2021 και ώρα 15:00  (παράταση) ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού

————————————————–

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση των επιχειρηματικών σχεδίων γίνεται βάσει τήρησης των τυπικών προϋποθέσεων.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης ακολουθεί την άμεση διαδικασία και γίνεται από τον ΕΦΕΠΑΕ μέσω του ΠΣΚΕ κατά τη σειρά υποβολής τους στο σύστημα (άμεση αξιολόγηση).