Skip to main content

Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στη Θεσσαλία

Στόχος Δράσης

Η Δράση στοχεύει να διασφαλίσει ότι παραμένει διαθέσιμη στην αγορά επαρκής ρευστότητα, για την αντιμετώπιση της έλλειψης ρευστότητας που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις λόγω της πανδημίας, για να διασφαλιστεί ότι οι διαταραχές που προκαλούνται από την κρίση δεν υπονομεύουν τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και επομένως μπορεί να διατηρηθεί η συνέχεια της οικονομικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια και μετά το ξέσπασμα της κρίσης.

————————————————-

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης Δράσης

23.500.000 €

————————————————-

Καθεστώς Δράσης

Κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis)

————————————————-

Είδος Ενίσχυσης

Επιχορήγηση, υπό μορφή κεφαλαίου κίνησης για την κάλυψη εξόδων του 2022

————————————————-

Δικαιούχοι – Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

 • Να δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και η αίτηση να αφορά αποκλειστικά στα υποκαταστήματα που εδρεύουν στη Θεσσαλία.
 • Να έχουν κάνει έναρξη εργασιών μέχρι την 31.12.2020 ήτοι να έχουν κλεισμένη (πλήρως ή μερικώς) τη διαχειριστική χρήση του 2020.
 • Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή κωδικό δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του Παραρτήματος Ι της πρόσκλησης και στον οποίο να δραστηριοποιούνται από το 2019 (οι Υφιστάμενες) ή το 2020 (οι Νεοσύστατες) και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης.
 • Να είναι Πολύ Μικρή ή Μικρή Επιχείρηση σύμφωνα με τα οριζόμενα του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 από το 2019 ή το 2020 για τις Νεοσύστατες, και έως και την ημερομηνία υποβολής της πρότασης.
 • Να είναι οποιασδήποτε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ελεύθερων επαγγελματιών, των αυτοαπασχολούμενων και των ιδιοκτητών επιχειρήσεων.
 • Να δραστηριοποιούνται στο έτος 2019 (μόνο οι «Υφιστάμενες») και έτος 2020 με έξοδα εγγεγραμμένα στην / στις κάτωθι κατηγορίες του Ε3 για τα Υποκαταστήματα που λειτουργούν εντός Θεσσαλίας, στοιχεία που ελέγχονται:

– των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης
– των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης
– του συνόλου των Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών
– του συνόλου των Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση (πλην αυτών που αφορούν σε Αγροτικές-Βιολογικές δραστηριότητες)
– του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε Αγροτικές-Βιολογικές δραστηριότητες)
– του συνόλου των Διαφόρων Λειτουργικών Εξόδων(πλην αυτών που αφορούν σε Αγροτικές-Βιολογικές δραστηριότητες)

 • Οι «Υφιστάμενες επιχειρήσεις» (όσες έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει επιλέξιμο ΚΑΔ έως και την 31/12/2019), να έχουν μείωση τουλάχιστον 20% στον κύκλο εργασιών τους στο έτος 2020 σε σχέση με το έτος 2019, σύμφωνα με τον τύπο : «((Κύκλος Εργασιών του 2019 μείον Κύκλος εργασιών 2020) /προς Κύκλο εργασιών 2019)*100».

Εάν ενεργοποιήθηκαν μετά το 1ο τρίμηνο 2019 (από 1-4-2019 και μετά), να έχουν μείωση τουλάχιστον 20% ως μ.ο. για την περίοδο λειτουργίας του 2020 έναντι της αντίστοιχης περιόδου λειτουργίας στο 2019,
και ειδικότερα: ο κύκλος εργασιών του έτους 2019 όπως αντιστοιχεί σε «τρίμηνα» λειτουργίας, συγκρίνεται με τον κύκλο εργασιών που αντιστοιχεί στα αντίστοιχα τρίμηνα έτους 2020, σύμφωνα με τον τύπο : « ((Κύκλος Εργασιών τριμήνων λειτουργίας 2019 μείον Κύκλος εργασιών αντιστοίχων τριμήνων 2020) / προς Κύκλο εργασιών τριμήνων λειτουργίας 2019)*100».

Σε όλες τις περιπτώσεις, το ποσοστό μείωσης που προκύπτει στρογγυλοποιείται στο δεύτερο ποσοστιαίο δεκαδικό ψηφίο.

 • Για τις «Νεοσύστατες επιχειρήσεις» (όσες έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει επιλέξιμο ΚΑΔ από 1/1/2020 μέχρι την 31-12-2020), θεωρείται ότι η μείωση στον κύκλο εργασιών τους είναι 100%.
 • Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137) (επιβολή προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας).
 • Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.
 • Το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που θα λάβει η λήπτρια επιχείρηση (σε επίπεδο “ενιαίας επιχείρησης”) από τη συγκεκριμένη δράση, συναθροιζόμενο με κάθε άλλη ενίσχυση που θα έχει λάβει δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 (de minimis) δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται ανά κράτος μέλος σε μία ενιαία επιχείρηση που εκτελεί οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.
 • Να λειτουργούν νομίμως με μορφή εμπορικού χαρακτήρα. Εάν η επιχείρηση εντάσσεται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών η οποία εκμεταλλεύεται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης), έχει συνάψει σύμβαση/εις δικαιόχρησης (franchise) με την ιδιότητα του δικαιοπαρόχου ή του δικαιοδόχου, δηλώνει το εν λόγω γεγονός στην αίτηση χρηματοδότησης και ελέγχεται κατά το στάδιο αξιολόγησης ως προς το αν αποτελούν συνδεδεμένες μεταξύ τους επιχειρήσεις.

Στην περίπτωση που από την σύμβαση δικαιόχρησης που ισχύει και υποβάλλεται, προκύπτει ότι η αιτούσα επιχείρηση (δικαιοδόχος ή δικαιοπάροχος) είναι συνδεδεμένη με την έτερη επιχείρηση/επιχειρήσεις, δεν δικαιούται συμμετοχής στην παρούσα Πρόσκληση.

 • Να μην είναι ενταγμένες επιχειρήσεις (έλεγχος σε επίπεδο ΑΦΜ) στη Δράση «ΑΝΑΣΑ» του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 (ΑΔΑ: ΨΒ9Π7ΛΡ-ΒΛΟ) ή εφόσον εντάχθηκαν δεν έχουν εγκεκριμένη Έκθεση Επαλήθευσης – Πιστοποίησης που να οδηγεί σε πληρωμή, επί ποινή αποκλεισμού.
 • Να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του Καν. ΕΕ1407/2013 (de minimis).

————————————————-

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης:

 • Οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί (πλην των επιχειρήσεων ασφαλιστικού τομέα).
 • Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές.
 • Οι εξωχώριες (offshore) επιχειρήσεις.
 • Καταστήματα λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας όλων των καταστημάτων λιανικού εμπορίου τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» (shops-in a-shop), που βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά, συμπεριλαμβανομένων των σούπερ μάρκετ και των φαρμακείων, και ΔΕΝ διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο για τους καταναλωτές.
 • Επιχειρήσεις έκδοσης πρωτογενούς (branded) ψηφιακού περιεχομένου, οι οποίες ΔΕΝ είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης (Μητρώο Online Media) που τηρείται στην Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης κατά την υποβολή της αίτησης, ΟΥΤΕ έχουν υποβάλει σχετική αίτηση εγγραφής και ενταχθούν σε αυτό κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας επιτροπής της ΓΓΕΕ.

————————————————-

Ποσό επιχορήγησης

Για τις «Νεοσύστατες» επιχειρήσεις, το ποσό ορίζεται σε 2.000 €

Για τις «Υφιστάμενες» επιχειρήσεις, το ποσό ορίζεται ως εξής:

Μείωση τζίρου στο έτος 2020 σε σχέση με το έτος 2019
από 20% και έως 40% άνω του 40% και έως 60% άνω του 60% και έως 80% άνω του 80%
2.000 € 3.500 € 5.000 € 7.000 €

υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό της δημόσιας επιχορήγησης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 100% των εξόδων της επιχείρησης στο 2020 για τις «Υφιστάμενες» Επιχειρήσεις.

Εάν το ποσό των εξόδων της επιχείρησης στο 2020 υπολείπεται του παραπάνω προβλεπόμενου ποσού προς επιχορήγηση, δικαιούμενο προς λήψη ποσό είναι έως το 100 % των εξόδων της επιχείρησης στο 2020 και με ελάχιστο όριο τις 2.000 €.

Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το ακριβές ποσό δικαιούμενης επιχορήγησης συναρτώμενα με τα παραπάνω, προκύπτουν από το άθροισμα:

 • των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης
 • των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης
 • του συνόλου των Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών
 • του συνόλου των Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση (πλην αυτών που αφορούν σε Αγροτικές-Βιολογικές δραστηριότητες)
 • του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε Αγροτικές-Βιολογικές δραστηριότητες)
 • των Διαφόρων Λειτουργικών Εξόδων (πλην αυτών που αφορούν σε Αγροτικές-Βιολογικές δραστηριότητες)

————————————————–

Αξιολόγηση Πράξεων

Η μεθοδολογία αξιολόγησης που θα εφαρμοστεί είναι η συγκριτική.

Δεν υπάρχει ελάχιστη βαθμολογία εισαγωγής (βάση εισαγωγής) και η βάση ένταξης θα διαμορφώνεται βάσει του ισχύοντος διαθέσιμου προϋπολογισμού της Δράσης.

————————————————–

Διάρκεια Υλοποίησης – Δεσμεύσεις

Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί εντός του 2022. Τούτο θα αποδεικνύεται από το έντυπο Ε3 του έτους 2022 στο οποίο θα πρέπει να έχουν δηλωθεί στα αντίστοιχα πεδία, βάσει των οποίων έγινε ο υπολογισμός του καταβληθέντος κεφαλαίου κίνησης, ποσά τα οποία αθροιστικά ΔΕΝ θα υπολείπονται του καταβληθέντος κεφαλαίου κίνησης χωρίς καμία επικάλυψη των ιδίων εξόδων από καμία άλλη δημόσια επιχορήγηση. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο που θα διενεργηθεί το 2023 και αφού έχουν υποβληθεί οι φορολογικές δηλώσεις των επιχειρήσεων, διαπιστωθεί το αντίθετο, το ποσό της δημόσιας επιχορήγησης που λαμβάνεται στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης – Πρόσκλησης καταλογίζεται στην επιχείρηση που το έλαβε και αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν στο σύνολό της.

————————————————–

Περίοδος υποβολής

από 30/03/2022 έως και 29/04/2022