Skip to main content

Ενίσχυση Υφιστάμενων ΜΜΕ στις περιοχές Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης - Πρόγραμμα Δίκαιης Μετάβασης - Προδημοσίευση

Στόχος Δράσης

Η δράση στοχεύει στην αναβάθμιση, τον εκσυγχρονισμό, τη διαφοροποίηση, τον παραγωγικό μετασχηματισμό και τη στροφή υφιστάμενων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις στις περιοχές αυτές που επιφέρει η πορεία προς την επίτευξη του στόχου, που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, για μηδενισμό των καθαρών εκπομπών που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου έως το 2050.

————————————————

Τόπος υλοποίησης

Περιοχές Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης.

————————————————

Καθεστώς Ενίσχυσης

De Minimis

————————————————

Είδος Ενίσχυσης

Επιχορήγηση

————————————————

Ένταση ενίσχυσης

70% ποσοστό ενίσχυσης για το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων και για όλες τις δαπάνες.

————————————————

Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός επενδυτικού σχεδίου

από 20.000€ έως και 100.000€.

————————————————

Προϋπολογισμός

Ο Συνολικός Προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη) της Δράσης ανέρχεται σε 30.000.000€.

Περιφέρεια Γεωγραφική Ενότητα Υφιστάμενες Επιχειρήσεις
Δυτικής Μακεδονίας Π.Ε. Κοζάνης 6.300.000 €
Π.Ε. Φλώρινας 6.300.000 €
Π.Ε. Καστοριάς 4.200.000 €
Π.Ε. Γρεβενών 4.200.000 €
Σύνολο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 21.000.000 €
Πελοποννήσου Δήμος Μεγαλόπολης 4.500.000 €
Δήμος Οιχαλίας 4.500.000 €
Δήμος Γορτυνίας
Δήμος Τριπόλεως
Σύνολο Περιφέρειας Πελοποννήσου 9.000.000 €
Σύνολο Περιφερειών 30.000.000 €

————————————————

Δικαιούχοι 

Υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Ως υφιστάμενες νοούνται οι επιχειρήσεις που διαθέτουν τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις (για τις οποίες έχουν υποβληθεί τα προσήκοντα φορολογικά έντυπα) έως την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

————————————————

Προϋποθέσεις συμμετοχής

 • Να έχουν την ιδιότητα της Πολύ Μικρής ή Μικρής ή Μεσαίας Επιχείρησης,
 • Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De Minimis) στον οποίο στηρίζεται η Δράση. Πιο συγκεκριμένα, το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (De Minimis) που έχει λάβει στο παρελθόν η ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000€ (ή 100.000€ για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης,
 • Να λειτουργούν νόμιμα,
 • Να λειτουργούν με αποδεκτή, σύμφωνα με το Εταιρικό/Εμπορικό Δίκαιο, νομική μορφή,
 • Να δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά εντός των παρακάτω περιοχών:
  ✓  Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
  ✓  Δήμο Μεγαλόπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου
  ✓  Δήμο Οιχαλίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου
  ✓  Δήμο Γορτυνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου
  ✓  Δήμο Τρίπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου
 • Να διαθέτουν τουλάχιστον έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ της πρόσκλησης πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης,
 • Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης ενίσχυσης,
 • Να μην έχουν ολοκληρώσει το φυσικό αντικείμενο της επένδυσης ή να μην το έχουν υλοποιήσει πλήρως πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης,
 • Να έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 του ν.4557/2018 (Α΄ 139), ως ισχύει,
 • Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να:
  α.  αφορά σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ που θα περιλαμβάνονται στο παράρτημα με τους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) της πρόσκλησης,
  β.  περιλαμβάνει δαπάνες που συμβάλλουν στην Προστασία του Περιβάλλοντος και την Εξοικονόμηση Ενέργειας,
  γ. περιλαμβάνει τη δημιουργία τουλάχιστον μιας (1) νέας θέσης εργασίας (ισοδύναμο Ετήσιας Μονάδας Εργασίας) κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου,
  δ. περιλαμβάνει επιλέξιμες δαπάνες των οποίων αθροιστικά ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένων των έμμεσων δαπανών) να κυμαίνεται από 20.000 € έως και 100.000 €.

————————————————–

Επιλέξιμες Δαπάνες

Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Δαπάνες για κτίρια και περιβάλλοντα χώρο
  ✓  Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
  ✓  Κτιριακές παρεμβάσεις για την Προστασία του Περιβάλλοντος, την Εξοικονόμηση Ενέργειας & Ύδατος καθώς και Επεξεργασίας Αποβλήτων
 • Δαπάνες Εξοπλισμού & Μεταφορικών Μέσων
  ✓  Εξοπλισμός για την προστασία του Περιβάλλοντος και την Εξοικονόμηση Ενέργειας
  ✓  Εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας
  ✓  Ηλεκτρικά μεταφορικά μέσα
  ✓  Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός
  ✓  Συστήματα αυτοματισμού και ειδικά συστήματα πληροφορικής
  ✓  Ψηφιακός εξοπλισμός γραφείου
  ✓  Λοιπός Εξοπλισμός επιχείρησης
 • Δαπάνες Λογισμικού
  ✓  Κατασκευή ιστοσελίδας, e-shop, mobile εφαρμογών ως πάγια στοιχεία
  ✓  Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licenses) προγραμμάτων λογισμικού
 • Δαπάνες για παροχή υπηρεσιών
  ✓  Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου
  ✓  Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης Λογισμικού υπό καθεστώς «Software as a Service», «cloud computing» ή άλλο παρεμφερές αυτού
  ✓  Πιστοποίηση και συμμόρφωση προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε.
  ✓  Πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα
  ✓  Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας
  ✓  Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις
 • Δαπάνες προσωπικού
  ✓ Έμμεσες Δαπάνες (7% επί των λοιπών κατηγοριών)

————————————————–

Έναρξη επιλεξιμότητας

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

————————————————–

Χρονική προθεσμία υλοποίησης έργου

Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες, από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης.

————————————————–

Έναρξη Υποβολής

Η ακριβής ημέρα και ώρα έναρξης υποβολής αιτήσεων θα ανακοινωθεί στο αμέσως επόμενο διάστημα, στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.

————————————————–

Περίοδος υποβολής

Θα ανακοινωθεί στο αμέσως επόμενο διάστημα, στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.

————————————————–

Διαδικασία Υποβολής

Ηλεκτρονική υποβολή μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).

————————————————–

Αξιολόγηση Αιτήσεων – Διαδικασία έγκρισης

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα είναι συγκριτική και τα επενδυτικά σχέδια θα εξετάζονται/αξιολογούνται/βαθμολογούνται βάσει των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής καθώς και βαθμολογούμενων κριτηρίων τα οποία θα ορισθούν στην αναλυτική Πρόσκληση.