Skip to main content

Επιχειρούμε Έξω

Η Δράση στοχεύει στην προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες.

Προϋπολογισμός Δράσης: 50.000.000€.

 • Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα / 18.000.000€.
 • Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη / 10.000.000€.
 • Αττική / 13.000.000€.
 • Στερεά Ελλάδα / 8.000.000€.
 • Νότιο Αιγαίο / 1.000.000€.

————————————————-
Δικαιούχοι

Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

 • έχουν κλείσει τουλάχιστον μία (1) διαχειριστική χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας.
 • διαθέτουν επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), οι οποίοι αφορούν σε προϊόντα που επιθυμούν να προωθήσουν μέσω της συμμετοχής τους στις εμπορικές εκθέσεις.
 • παράγουν/μεταποιούν ήδη τα προϊόντα αυτά.
 • αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα και ποσοστό τουλάχιστον 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών προέρχεται από εξαγωγές προϊόντων που παράγουν/μεταποιούν. Ως έτος υπολογισμού λαμβάνεται η διαχειριστική χρήση που προηγείται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Επισήμανση: Διευκρινίζεται ότι ως διαχειριστική χρήση λαμβάνεται η κλεισμένη διαχειριστική χρήση που προηγείται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

————————————————–

Επιδοτούμενοι Τομείς

Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) οι οποίες τυγχάνουν επιχορήγησης στο πλαίσιο της Δράσης, αναλυτικά ΕΔΩ

 • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
 • Υλικά / Κατασκευές
 • Ενέργεια
 • Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
 • Υγεία-Φάρμακα.

————————————————-
Προϋπολογισμός Έργων

Κάθε δυνητικός δικαιούχος δύναται να υποβάλει Αίτηση Χρηματοδότησης προϋπολογισμού έως 100.000€.

 • Μέχρι €20.000 ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο μέχρι 20τ.μ. / Δημόσια χρηματοδότηση έως 50% με ανώτατο το ποσό των 10.000€.
 • Μέχρι 35.000 ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο μέχρι 5.μ. Δημόσια χρηματοδότηση έως 50% με ανώτατο το ποσό των 17.500€.
 • Μέχρι 50.000 ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο άνω των 50τ.μ. Δημόσια χρηματοδότηση έως 50% με ανώτατο το ποσό των 25.000€.
 • Μέχρι 1.000 για τη διαχείριση και παρακολούθηση υλοποίησης του έργου / Δημόσια χρηματοδότηση έως 50% με ανώτατο το ποσό των 500€

—————————————————
Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι δικαιούχοι θα πρέπει:

 • να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στην ελληνική επικράτεια.
 • να δηλώσουν ως τόπο για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης αποκλειστικά μία Περιφέρεια.
 • να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά Α.Φ.Μ. καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας πρόσκλησης.
 • να δεσμευτούν ότι οι ενέργειες/δαπάνες που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη αίτηση χρηματοδότησης δεν έχουν χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
 • να εμφανίζουν θετικό (μεγαλύτερο του μηδενός) αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων. Ως έτος υπολογισμού λαμβάνεται η κλεισμένη διαχειριστική χρήση που προηγείται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης

Επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ).

————————————————–
Διάρκεια έργων

Η προθεσμία ολοκλήρωσης (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) των χρηματοδοτούμενων έργων δεν μπορεί να υπερβαίνει την 30.06.2023. Η υποβολή της αίτησης Τελικής Επαλήθευσης – Πιστοποίησης από τους δικαιούχους, συμπεριλαμβανομένων των δικαιολογητικών και παραδοτέων, δεν δύναται να υπερβαίνει την 31.08.2023.

————————————————–

Επιλέξιμες δαπάνες

-Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις εκτός Ελληνικής Επικράτειας:

 • Κόστος συμμετοχής και κόστος καταχώρισης/εγγραφής στον κατάλογο της Έκθεσης (δύναται και ψηφιακός).
 • Έξοδα μετακίνησης και διαμονής των εκπροσώπων της επιχείρησης που θα συμμετέχουν σε κάθε εμπορική έκθεση. Επιλέξιμα είναι τα κόστη μέχρι τεσσάρων (4) εκπροσώπων της επιχείρησης που αφορούν σε:

-Αεροπορικά εισιτήρια στην Οικονομική Θέση.
-Επιμέρους μετακινήσεις προς και από το χώρο διοργάνωσης της έκθεσης.
-Διαμονή μέχρι του ποσού των 300€ ανά άτομο ανά ημέρα.

 • Ενοίκιο περιπτέρου (και ψηφιακού περιπτέρου), κόστος κατασκευής/διαμόρφωσης αυτού και ενοικίαση απαιτούμενου εξοπλισμού.
 • Κόστος αποστολής και επιστροφής των εκθεμάτων (συμπεριλαμβανομένου και του κόστους ασφάλισης αυτών).
 • Αμοιβές εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών απαραίτητων για τη διαχείριση/λειτουργία του περιπτέρου (πχ Διερμηνέας, Φύλακας περιπτέρου κλπ). Το κόστος των αμοιβών αυτών συνολικά δεν μπορεί να υπερβαίνει ως ποσοστό το 20% της συνολικής δαπάνης για κάθε έκθεση.
 • Κόστος σχεδιασμού και μετάφρασης φυλλαδίου/ων (πληροφορικού εντύπου). Τα ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ εντύπων (μακέτες) πρέπει να είναι τουλάχιστον δίγλωσσα (όχι απαραίτητα στο ίδιο έντυπο) και το συνολικό επιλέξιμο κόστος σχεδιασμού δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 1.000€ ανά ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ εντύπου.
 • Κόστος παροχής από το φορέα διοργάνωσης της έκθεσης για τη δυνατότητα On line Video Chat εκπροσώπων με τους επισκέπτες – αγοραστές, χρήση πλατφόρμας για Video meetings με αγοραστές, Καταχώριση των προϊόντων σε ειδικό ψηφιακό χώρο, ανάρτηση εταιρικών/πληροφοριακών εντύπων σε ψηφιακούς χώρο (για ψηφιακές εκθέσεις).

Σε κάθε περίπτωση για τη συμμετοχής της επιχείρησης σε ψηφιακή εμπορική έκθεση η επιλεξιμότητα της κάθε δαπάνης θα κρίνεται με βάση την αρχή της ανάγκης για υποστήριξη της ψηφιακής συμμετοχής σε έκθεση και την επιλεξιμότητα της.

-Διαχείριση και Παρακολούθηση υλοποίησης του έργου

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης και διαχείρισης της υλοποίησης υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • να αφορούν στο χρονικό διάστημα από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.
 • δεν αποτελούν συνεχή ή περιοδική δραστηριότητα ούτε συνδέονται με τις συνήθεις λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης, όπως π.χ. τακτικές υπηρεσίες παροχής φορολογικών και νομικών συμβουλών ή διαφημιστικές υπηρεσίες.


Λεπτομέρειες για τις δαπάνες ΕΔΩ.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία  ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης ή της πρώτης ημερομηνίας υποβολής σε περίπτωση που αυτή έχει απορριφθεί.

————————————————–
Υποβολή – Αξιολόγηση – Ένταξη

 • Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά.
 • Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι στις 18.01.2018 (NEA) και θα παραμείνει ανοικτή έως Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019 (παράταση).

—————————————————
Ίδια συμμετοχή

Τουλάχιστον το 50% του προϋπολογισμού.