Skip to main content

Εξωστρεφής επιχειρηματικότητα στη Δυτική Μακεδονία

By 31 Ιουλίου 20204 Σεπτεμβρίου, 2020Επιδοτούμενα Προγράμματα

Χρηματοδότηση δράσεων για την ενίσχυση της εξωστρέφειας νέων και υφιστάμενων, πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης, των κατασκευών, του εμπορίου και επιλεγμένων υπηρεσιών, με προτεραιότητα στους τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Σε ποιους απευθύνεται

Υφιστάμενες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης, των κατασκευών, του εμπορίου και επιλεγμένων υπηρεσιών, έχουν συσταθεί πριν την 1/1/2018, διαθέτουν δύο πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις και οι οποίες μέχρι την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ

Συνολικός Προϋπολογισμός

€ 4.500.000

Όροι και προϋποθέσεις

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες:

 • να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στην ελληνική επικράτεια
 • το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να αφορά σε τόπο/ους εγκατάστασης οι οποίοι βρίσκονται αποκλειστικά στη Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
 • το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να αφορά σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ, τον οποίον διέθεταν πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης
 • να έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας, δηλαδή να έχουν συσταθεί πριν από την 1/1/2018 (για επιχειρήσεις με διαχειριστική χρήση από 1/7 έως 30/6 θα πρέπει να έχουν συσταθεί πριν από την 1η Ιουλίου 2017)
 • να δηλώσουν ως τόπο για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης αποκλειστικά την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
 • να είναι πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις
 • Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η δεδομένη επιχείρηση (ενιαία επιχείρηση), συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από τη παρούσα Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις που εκτελούν οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης
 • να λειτουργούν ή να δεσμευτούν ότι θα λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας. Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει χρονικά, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής αίτησης έκδοσης/ανανέωσης αυτής
 • να λειτουργούν ή να δεσμευτούν ότι θα λειτουργήσουν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία ή Ετερόρρυθμη Εταιρεία, ΙΚΕ, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει, Συνεταιρισμός] και να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014
 • να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση
 • να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις
 • να τηρούν τη νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου
 • να δεσμευτούν ότι οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη αίτηση χρηματοδότησης δεν έχουν χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
 • να διαθέτουν ή να δεσμευτούν ότι μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο, ατόμων με αναπηρία
 • να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017), να μην έχουν τους επιβληθεί πρόστιμα για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας και ειδικότερα για: – Παράβαση «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας (3 πρόστιμα/ 3 έλεγχοι) – Αδήλωτη εργασία (2 πρόστιμα/ 2 έλεγχοι) εφόσον οι κυρώσεις έχουν τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ
 • να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά Α.Φ.Μ.
 • να υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο, καθώς και το σύνολο των αναγκαίων στοιχείων, δικαιολογητικών και εντύπων, όπως ορίζονται από την παρούσα προκήρυξη Οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται στο σύνολό τους

Η μη ικανοποίηση μίας ή περισσότερων εξ αυτών αποτελεί συνθήκη αποκλεισμού του επενδυτικού σχεδίου και συνεπώς λόγο απόρριψης

 

Επιλέξιμες δαπάνες

1.Μηχανολογικός, Eργαστηριακός εξοπλισμός και εξοπλισμός Ποιοτικού Ελέγχου, έως 50% του προϋπολογισμού
2.Εξοπλισμός ΤΠΕ & Λογισμικό, έως 30% του προϋπολογισμού
3.Ενέργειες σχεδιασμού και πιστοποίησης προϊόντων – Ενέργειες ποιότητας / πιστοποίησης διαχειριστικών συστημάτων, έως 60% του προϋπολογισμού
4.Πνευματική ιδιοκτησία – Ευρεσιτεχνίες – Μεταφορά τεχνογνωσίας, έως 50% του προϋπολογισμού
5.Συσκευασία – Ετικέτα – Branding, έως 40% του προϋπολογισμού
6.Ενέργειες προβολής & επικοινωνίας σε αγορές – στόχους, έως 80% του προϋπολογισμού
7.Ενέργειες Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης, έως 20% του προϋπολογισμού και έως 20.000€
8.Μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού,έως 20% του προϋπολογισμού και έως 30.000€  και μέχρι δυο (2) ΕΜΕ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η κατανομή του προϋπολογισμού στις επιλέξιμες δαπάνες θα πρέπει να τηρεί υποχρεωτικά την εξής σχέση:
(3)+(4)+(5)+(6) ≥ (40% * Π/Υ)

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης της Δράσης (05.06.2020)

Προϋπολογισμός Έργων

Επενδυτικά σχέδια από 15.000€ έως 300.000€.Επιδότηση 65% για τις μικρομεσαίες όλων τον τομέων

 

Περίοδος Υποβολής

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στο www.ependyseis.gr/mis  από 15/6/2020 έως 30/9/2020

Πηγή ΕΣΠΑ

Leave a Reply