Εξωστρεφής Επιχειρηματικότητα στη Δυτική Μακεδονία

Η δράση αφορά στην ενίσχυση της εξωστρέφειας νέων και υφιστάμενων, πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης, των κατασκευών, του εμπορίου και επιλεγμένων υπηρεσιών, με προτεραιότητα στους τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

————————————————
Προϋπολογισμός Δράσης: € 4.500.000

————————————————-
Επιδοτούμενοι Τομείς

Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν – κατά προτεραιότητα – στην στήριξη της επιχειρηματικότητας, στους τομείς Περιφερειακού Ενδιαφέροντος που περιγράφονται στην Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της Δυτικής Μακεδονίας και ενδεικτικά αναφέρονται οι τομείς:
– Αγροδιατροφή (Μεταποίηση –αγροτικών προϊόντων/Τρόφιμα, ποτά)
– Γούνα – δερμάτινα προϊόντα
– Περιβάλλον (Ενέργεια – Μεταλλικές κατασκευές), κτλ

 

Δεν είναι επιλέξιμες:

 • επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, που εμπίπτουν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου,
 • επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων,
 • ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

i) όπου το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα τέτοιων προϊόντων που πωλούνται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις,

ii) όπου η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς

————————————————-
Δικαιούχοι

Υφιστάμενες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης, των κατασκευών, του εμπορίου και επιλεγμένων υπηρεσιών, έχουν συσταθεί πριν την 1/1/2018, διαθέτουν δύο πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις και οι οποίες μέχρι την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ

 

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης:

 • οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές
 • οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ)

————————————————-
Προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες και 
πρέπει να πληρούνται στο σύνολό τους, καθώς η μη ικανοποίηση μιας ή περισσότερων εξ αυτών αποτελεί συνθήκη αποκλεισμού του επενδυτικού σχεδίου και συνεπώς λόγο απόρριψης.

Ειδικότερα πρέπει:

 • να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στην ελληνική επικράτεια
 • το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να αφορά σε τόπο/ους εγκατάστασης οι οποίοι βρίσκονται αποκλειστικά στη Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
 • το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να αφορά σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ, τον οποίον διέθεταν πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης
 • να έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας, δηλαδή να έχουν συσταθεί πριν από την 1/1/2018
 • να δηλώσουν ως τόπο για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης αποκλειστικά την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
 • να είναι πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις
 • το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η δεδομένη επιχείρηση (ενιαία επιχείρηση), συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από τη παρούσα Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις που εκτελούν οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη)
 • να λειτουργούν ή να δεσμευτούν ότι θα λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας. Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει χρονικά, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής αίτησης έκδοσης/ανανέωσης αυτής
 • να λειτουργούν ή να δεσμευτούν ότι θα λειτουργήσουν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα [Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει, Συνεταιρισμός] και να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014.
 • να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
 • να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις
 • να τηρούν τη νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου
 • να δεσμευτούν ότι οι δαπάνες  δεν έχουν χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα
 • να διαθέτουν ή να δεσμευτούν ότι μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές, ατόμων με αναπηρία
 • να μην έχουν τους επιβληθεί πρόστιμα για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας και ειδικότερα για:
  – Παράβαση «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας (3 πρόστιμα/ 3 έλεγχοι)
  – Αδήλωτη εργασία (2 πρόστιμα/ 2 έλεγχοι)
  εφόσον οι κυρώσεις έχουν τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ
 • να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά Α.Φ.Μ.

—————————————————

Προϋπολογισμός Έργων

Επενδυτικά σχέδια από 15.000€ έως 300.000€. Επιδότηση 65% για τις μικρομεσαίες όλων τον τομέων

—————————————————

Ιδιωτική Συμμετοχή

Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής ο δυνητικός δικαιούχος μπορεί να χρησιμοποιήσει ίδιους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή / και δάνειο. Ο τραπεζικός δανεισμός δεν είναι υποχρεωτικός

————————————————–

Διάρκεια έργων

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων έργων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης

Δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 30% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί
στους πρώτους δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης, διαστήματος εντός του οποίου η επιχείρηση θα πρέπει να έχει υποβάλει Αίτημα επαλήθευσης – πιστοποίησης

————————————————–

Καθεστώς Ενίσχυσης

Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 (O.J ΕΕ L 352/1 της 24.12.2013) σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De Minimis)

————————————————–

Επιλέξιμες δαπάνες

1.Μηχανολογικός, Eργαστηριακός εξοπλισμός και εξοπλισμός Ποιοτικού Ελέγχου, έως 50%€ του προϋπολογισμού
2.Εξοπλισμός ΤΠΕ & Λογισμικό, έως 30%€ του προϋπολογισμού
3.Ενέργειες σχεδιασμού και πιστοποίησης προϊόντων – Ενέργειες ποιότητας / πιστοποίησης διαχειριστικών συστημάτων, έως 60%€ του προϋπολογισμού
4.Πνευματική ιδιοκτησία – Ευρεσιτεχνίες – Μεταφορά τεχνογνωσίας, έως 50%€ του προϋπολογισμού
5.Συσκευασία – Ετικέτα – Branding, έως 40%€ του προϋπολογισμού
6.Ενέργειες προβολής & επικοινωνίας σε αγορές – στόχους, έως 80%€ του προϋπολογισμού
7.Ενέργειες Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης, έως 20%€ του προϋπολογισμού και έως 20.000€
8.Μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού,έως 20%€ του προϋπολογισμού και έως 30.000€  και μέχρι δυο (2) ΕΜΕ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η κατανομή του προϋπολογισμού στις επιλέξιμες δαπάνες θα πρέπει να τηρεί υποχρεωτικά την εξής σχέση:
(3)+(4)+(5)+(6) ≥ (40% * Π/Υ)

Λεπτομέρειες για τις δαπάνες ΕΔΩ

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης της Δράσης (05.06.2020)

Σημειώνεται ότι ένα επενδυτικό σχέδιο δεν δύναται να παραληφθεί ως ολοκληρωμένο και λειτουργικό όταν το οικονομικό αντικείμενο αυτού κατά την τελική επαλήθευση/πιστοποίηση είναι μικρότερο από 15.000 ευρώ.

————————————————–

Κριτήρια Αξιολόγησης

Η αξιολόγηση είναι συγκριτική και περιλαμβάνει 3 (τρία) στάδια:
• ΣΤΑΔΙΟ Α : έλεγχος πληρότητας
• ΣΤΑΔΙΟ Β : έλεγχος επιλεξιμότητας πρότασης
• ΣΤΑΔΙΟ Γ : αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων

Δεν υπάρχει ελάχιστη βαθμολογία εισαγωγής (βάση εισαγωγής) και η βάση ένταξης θα διαμορφώνεται βάσει του ισχύοντος διαθέσιμου προϋπολογισμού της Δράσης.

————————————————–

Υποβολή – Αξιολόγηση – Ένταξη

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται 
ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά.
Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι στις 12 Ιουνίου 2020 και η λήξη στις 30 Σεπτεμβρίου 2020