Skip to main content

Ίδρυση νέων ΠΜΜΜΕ με προτεραιότητα των τομέων RIS3 ΑΜΘ

«Ενίσχυση για την ίδρυση επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (Δράση 3α.4.2)» στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014-2020.

————————————————-
Σκοπός

Η Δράση 3α.4.2 αφορά στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για την ίδρυση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Σκοπός της δράσης είναι η παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, η ενίσχυση νέων επιχειρηματικών ιδεών μέσω και της μετατροπής τους σε εμπορεύσιμα προϊόντα/υπηρεσίες.

————————————————

Καθεστώς Ενίσχυσης

1407/2013 de minimis

———————————————–

Προϋπολογισμός Δράσης:
Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης, στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 5.000.000€.
————————————————-

Επιδοτούμενοι Τομείς

Μέσω της Δράσης ενισχύονται κατά προτεραιότητα επενδυτικά σχέδια σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής «Έξυπνης Εξειδίκευσης» (Περιφερειακής RIS3), ήτοι:

 • στον αγροδιατροφικό τομέα,
 • στον τομέα Τουρισμού – Πολιτισμού,
 • στον τομέα Υλικών (πλαστικών-ελαστικών, μη μεταλλικών ορυκτών) και Καινοτόμων Υλικών,
 • στον τομέα Χημικών, Φαρμάκων και Υγείας,
 • στον τομέα περιβάλλοντος, ενέργειας και υβριδικών τεχνολογιών,
 • στον τομέα ηλεκτρονικού / ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
 • στον τομέα τεχνολογιών πληροφορικής & επικοινωνίας (ΤΠΕ).

Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) οι οποίες τυγχάνουν επιχορήγησης στο πλαίσιο της Δράσης, αναλυτικά ΕΔΩ

————————————————-

Δικαιούχοι

υπό ίδρυση, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που:
α) δεσμεύονται ότι θα διαθέτουν κατά την ίδρυσή τους ή για την περίπτωση που έχουν ιδρυθεί μετά την έκδοση της παρούσας πρόσκληση, διαθέτουν, επιλέξιμο ΚΑΔ και
β) το επενδυτικό τους σχέδιο αφορά σε επιλέξιμο ΚΑΔ

Επισήμανση
Δεν είναι επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια από επιχειρήσεις με επανέναρξη της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης

 • Οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές.
 • Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ).
 • Οι εξωχώριες (offshore) επιχειρήσεις καθώς και υπό ίδρυση επιχειρήσεις των οποίων ιδιοκτήτες/μέτοχοι/εταίροι συμμετέχουν σε εξωχώριες (offshore) επιχειρήσεις.

————————————————-
Δεν είναι επιλέξιμες:

α) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, που εμπίπτουν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου,
β) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων,
γ) ενισχύσεις που χορηγούνται στον τομέα της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων, στις ακόλουθες περιπτώσεις:) όταν το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των εν λόγω προϊόντων που αγοράζονται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις, όταν η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση της απόδοσής της εν μέρει ή εξολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς.
δ) ενισχύσεις για δραστηριότητες που σχετίζονται με εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς κράτη μέλη, ιδίως δε ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται με την εξαγωγική δραστηριότητα,
ε) ενισχύσεις για τις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων αγαθών αντί των εισαγόμενων.

————————————————
Προϋποθέσεις συμμετοχής

 • Να δηλώσουν ως τόπο για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης αποκλειστικά την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
 • Η επιχείρηση να μην έχει ιδρυθεί πριν την έκδοση της παρούσας πρόσκλησης (22-01-2020)
 • Να δεσμεύονται ότι η επιχείρηση θα διαθέτει ή σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει ιδρυθεί μετά την έκδοση της παρούσας πρόσκλησης, να διαθέτει επιλέξιμο ΚΑΔ.
 • Να δεσμεύονται ότι το επενδυτικό σχέδιο δεν υποβάλλεται από δικαιούχο με επανέναρξη της επιχειρηματικής του δραστηριότητας.
 • Να μπορούν να αποδείξουν ότι διαθέτουν τουλάχιστον το 60% της απαιτούμενης ιδιωτικής συμμετοχής του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου.
 • Να δεσμεύονται ότι θα τηρήσουν τη νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.
 • Να δεσμεύονται οτι ή επιχείρηση θα εγκατασταθεί στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μέχρι την καταβολή οποιασδήποτε ενίσχυσης.
 • Να δεσμεύονται ότι η επιχείρηση θα έχει ή σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει ιδρυθεί μετά την έκδοση της παρούσας πρόσκλησης, να δηλώνουν ότι η επιχείρηση έχει την ιδιότητα της Πολύ Μικρής ή Μικρής ή Μεσαίας Επιχείρησης.
 • Να μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο, ατόμων με αναπηρία.
 • Να δεσμευτούν οτι θα λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα [Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση.
 • Να δεσμευτούν οτι θα λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας. Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει χρονικά, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής αίτησης έκδοσης/ανανέωσης αυτής.
 • Να δεσμεύονται ότι η νέα επιχείρηση θα προσκομίσει παραχώρηση χρήσης ή μισθωτήριο συμβόλαιο ή νόμιμη σύσταση επικαρπίας επί του ακινήτου για χρονικό διάστημα ισχύος τουλάχιστον έξι (6) ετών από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης της επένδυσης, ενώ σε περίπτωση ανέγερσης κτιρίου η διάρκεια των ως άνω θα είναι τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.
 • Να μην έχουν επιβληθεί στους ιδρυτές, πρόστιμα τα οποία έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας και ειδικότερα για:

α. Παράβαση «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας (3 πρόστιμα/ 3 έλεγχοι)
β. Αδήλωτη εργασία (2 πρόστιμα/ 2 έλεγχοι).

 • Να δεσμεύονται οτι θα τηρούν τη νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.

————————————————–
Προϋπολογισμός Έργων

Ο ελάχιστος και ο μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου ορίζεται σε 20.000 € και 285.000 € αντίστοιχα.

————————————————-
Ποσοστά Ενίσχυσης

70%

————————————————
Διάρκεια έργων

Η διάρκεια ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται σε 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Επισημαίνεται ότι είναι υποχρεωτική η υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου σε ποσοστό 25%εντός εννέα (9) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

————————————————–
Επιλέξιμες δαπάνες

Κατηγορία Α

 • Α.1 Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 • Α.2 Εξοπλισμός
 • Α.2.1 Μηχανολογικός εξοπλισμός
 • Α.2.2 Μηχανήματα – Εξοπλισμός ΤΠΕ / Συστήματα αυτοματισμού και ειδικά συστήματα πληροφορικής:
 • Α.2.3 Μεταφορικά μέσα έως 15.000 €
 • Α.2.4 Λοιπός εξοπλισμός έως 6.000 €
 • Α.3 Άυλες δαπάνεςέως 10%
 • Α.3.1 Πιστοποίηση προϊόντων – υπηρεσιών – διαδικασιών έως 3.000 € / πιστοποιητικό και έως 9.000 € συνολικά
 • Α.3.2 Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού έως 10.000 €

Κατηγορία Β

 • Β.1 Συμβουλευτική, υποστήριξη και καθοδήγηση έως 8.000 €
 • Β.1.1 Σύνταξη, υποβολή και παρακολούθηση έως 4.000 €
 • Β.1.2 Λοιπές δαπάνες συμβουλευτικής, υποστήριξης και καθοδήγησης

Κατηγορία Γ

 • Γ.1 Ψηφιακή προβολή έως 7.000 €
 • Γ.1.1 Προβολή διαφημιστικού μηνύματος έως 1.000 €
 • Γ.1.2 Υπηρεσίες ψηφιακής προβολής έως 2.000 €
 • Γ.1.3 Ανάπτυξη ιστοσελίδας έως 3.000 €
 • Γ.1.4 Ανάπτυξη/διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος έως 4.000 €

Οι κατηγορίες δαπάνης Α.1 «Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος» και Α.2 «Εξοπλισμός» πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον 60% του συνολικά επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

Λεπτομέρειες για τις δαπάνες ΕΔΩ.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης. (22-01-2020).Κριτήρια επιλεξιμότητας

————————————————-
Δεσμεύσεις

Η επένδυση διατηρείται στην περιοχή όπου χορηγείται η ενίσχυση για τουλάχιστον τρία (3) έτη μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

————————————————-
Υποβολή

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται 
ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά.

————————————————-
Έναρξη υποβολής προτάσεων
18-02-2020

————————————————-
Λήξη υποβολής προτάσεων

16-06-2020 (παράταση)