Skip to main content

Καθεστώς Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022

Σκοπός – Διάρκεια Καθεστώτος

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η χορήγηση ενισχύσεων σε ένα ευρύ πεδίο τουριστικών επενδύσεων που αφορούν κυρίως στη δημιουργία, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής τουριστικών καταλυμάτων στο σύνολο της Επικράτειας, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος.

———————————

Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια

Στο παρόν καθεστώς υπάγονται επενδυτικά σχέδια που αφορούν σε:

α. Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων,

β. εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων, αφού παρέλθει πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της προηγούμενης επένδυσης εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής της μονάδας, καθώς και εκσυγχρονισμού μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων,

γ. επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, για δύο (2) τουλάχιστον έτη πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής, με την προϋπόθεση ότι στο διάστημα διακοπής δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτιρίου και ότι, μέσω της επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής, αναβαθμίζονται σε κατηγορία τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων,

δ. ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής Τουριστικών Οργανωμένων Κατασκηνώσεων (camping), τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων,

ε. ίδρυση ή/και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων,

στ. ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, όπως ορίζονται στον ν. 4276/2014 (Α΄ 155), που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων, τα οποία κατατίθενται ως ενιαία επενδυτικά σχέδια μη περιλαμβανομένων των προς μεταβίβαση ή μακροχρόνια μίσθωση κτιρίων και εγκαταστάσεων,

ζ. ίδρυση, ή εκσυγχρονισμό μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον σωρευτικά,

ζα. φέρουν διακριτικό τίτλο «ξενώνας φιλοξενίας»,

ζβ. υλοποιούνται εντός παραδοσιακών οικισμών σε μια από τις ακόλουθες περιοχές:

i) ορεινές περιοχές, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της ΕΛ.ΣΤΑΤ., εκτός των δημοτικών ενοτήτων που συνιστούν μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας,

ii) περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση έως τριάντα (30) χιλιομέτρων από τα σύνορα,

iii) νησιά με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων,

ζγ. κατατάσσονται σε κατηγορία πέντε (5) κλειδιών, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 12868/2018 (Β΄ 3119) απόφαση του Υπουργού Τουρισμού και

ζδ. διατηρούν ελάχιστο αριθμό είκοσι (20) ενοικιαζόμενων δωματίων, όπως αναγράφονται στα οικεία αδειοδοτικά έγγραφα,

η. ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels), όπως ορίζονται στον ν. 4276/2014, που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων και υπό την προϋπόθεση ότι η μεταβίβαση ή η μακροχρόνια μίσθωση ενισχυόμενων τμημάτων αυτών λαμβάνει χώρα μετά από τη λήξη της τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του φορέα της επένδυσης, με την επιφύλαξη της υποπερ. γζ της περ. γ του άρθρου 25 του παρόντος.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ

———————————

Η αίτηση υπαγωγής επενδυτικού σχεδίου εκσυγχρονισμού υφιστάμενης μονάδας, προϋποθέτει την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης, προηγούμενου επενδυτικού σχεδίου της μονάδας που έχει υπαχθεί στο παρόν καθεστώς.

———————————

Τα επενδυτικά σχέδια με τόπο εγκατάστασης στην Περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου και από την Περιφερειακή Ενότητα Θήρας, στον Δήμο Θήρας, πλην της Δημοτικής Κοινότητας Θηρασίας, δεν υποβάλλονται στο παρόν καθεστώς.

———————————

Ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων

 • 1.000.000 € για μεγάλες επιχειρήσεις
 • 500.000 € για μεσαίες επιχειρήσεις
 • 250.000 € για μικρές επιχειρήσεις
 • 100.000 € για πολύ μικρές επιχειρήσεις
 • 50.000 € για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (Α.Σ.), τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.)

———————————

Είδη ενισχύσεων – Προϋπολογισμός

α. Φορολογική απαλλαγή 75.000.000 €
β. Επιχορήγηση 75.000.000 €
γ. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)
δ. Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης

———————————

Επιλέξιμες δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων

———————————

Ένταση και ύψος ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα

Περιοχές «α» παρ. 3 άρθρου 107 Συνθήκης Λειτουργίας Ε.Ε. (Σ.Λ.Ε.Ε.) Περιφέρειες Ένταση ενίσχυσης (σύμφωνα με τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων)
Βόρειο Αιγαίο 60%
Κρήτη 50%
Ανατολική Μακεδονία-Θράκη 50%
Κεντρική Μακεδονία 50%
Δυτική Μακεδονία 50%
Ήπειρος 50%
Θεσσαλία 50%
Ιόνια Νησιά 40%
Δυτική Ελλάδα 50%
Στερεά Ελλάδα 40%
Πελοπόννησος 40%
Νότιο Αιγαίο 40%
Περιφερειακές Ενότητες Ένταση ενίσχυσης
Αρκαδίας (Δήμοι Μεγαλόπολης, Γορτυνίας, Τρίπολης) 50%
Μεσσηνίας (Δήμος Οιχαλίας) 50%
Περιοχές «γ» παρ. 3 άρθρου 107 Συνθήκης Λειτουργίας Ε.Ε. (Σ.Λ.Ε.Ε.) Δυτικός τομέας Αθηνών 15%
Ανατολική Αττική 25%
Πειραιάς και Νήσοι 25%
Δυτική Αττική 25%
 • Σε όλες τις ανωτέρω περιοχές οι μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης μπορούν να αυξηθούν κατά 10% για επενδύσεις που πραγματοποιούνται από μεσαίες επιχειρήσεις και κατά 20% για επενδύσεις μικρών επιχειρήσεων, εφόσον η επένδυση δεν ξεπερνάει τα 50 εκατ. ευρώ.
 • Για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται για τις μεγάλες επιχειρήσεις στο 55%, για τις μεσαίες επιχειρήσεις στο 65% και για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στο 75%.
 • Για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, τα ποσοστά ενισχύσεων για όλα τα είδη κινήτρων, πλην της επιχορήγησης, χορηγούνται στο ανώτατο ποσοστό του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (ΧΠΕ). Το κίνητρο της επιχορήγησης χορηγείται στο ογδόντα τοις εκατό (80%) του ανώτατου ορίου του ΧΠΕ.
 • Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις όλα τα είδη κινήτρων, πλην της επιχορήγησης, χορηγούνται στο ογδόντα τοις εκατό (80%) του ανώτατου ορίου του ΧΠΕ.
 • Αυξημένα ποσοστά ενίσχυσης χορηγούνται για τα επενδυτικά σχέδια που:α. Υλοποιούνται στις ακόλουθες περιοχές (100%):αα. ορεινές περιοχές, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της ΕΛ.ΣΤΑΤ., εκτός των δημοτικών ενοτήτων που συνιστούν μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας,αβ. περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση έως 30 χιλιομέτρων από τα σύνορα,αγ. νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων.αδ. που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, σύμφωνα με απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής.β. Υλοποιούνται σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα (90%).
 • Στα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται από μεσαίες επιχειρήσεις στις περιφερειακές ενότητες Ροδόπης, Έβρου και Ξάνθης, παρέχεται και το κίνητρο της επιχορήγησης, σε ποσοστό 60% για την Π.Ε. Έβρου και 30% για τις Π.Ε. Ροδόπης και Ξάνθης.
 • Για τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται στις Ζώνες Απολιγνιτοποίησης, οι οποίες σύμφωνα με τον ν. 4759/2020 είναι οι Περιφερειακές Ενότητες Φλώρινας και Κοζάνης και ο Δήμος της Μεγαλόπολης τα ποσοστά ενίσχυσης είναι τα ανώτατα του ΧΠΕ, ανάλογα το μέγεθος της επιχείρησης.
 • Για τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται στις Περιφερειακές Ενότητες Καστοριάς και Γρεβενών και στους Δήμους Τρίπολης, Οιχαλίας και Γορτυνίας, το ποσοστό επιχορήγησης για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις ορίζεται στο 90% και για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις το ποσοστό της φορολογικής απαλλαγής στο 90% του ανώτατου ορίου του ΧΠΕ.

———————————

Επιλέξιμες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων

———————————

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων υπαγωγής: 12η Ιουνίου 2023

Ημερομηνία λήξης κύκλου υποβολών: 13η Οκτωβρίου 2023. Παράταση έως Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2023.

———————————

Μέθοδος αξιολόγησης: Συγκριτική