Skip to main content

Κουπόνια Καινοτομίας ΠΚΜ

Πρόσκληση «Κουπόνια Καινοτομίας για τις ΜΜΕ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» στο πλαίσιο του Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία 2014- 2020.

————————————————-
Σκοπός

Σκοπός της Δράσης για το Κουπόνι Καινοτομίας είναι η ενίσχυση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μέσω της αγοράς υπηρεσίας που θα παρασχεθεί από φορείς καινοτομίας.

Ειδικότερα, ως επιμέρους στόχοι της συγκεκριμένης δράσης δύναται να αφορούν οι ακόλουθοι:

 • Μεταφορά τεχνογνωσίας / τεχνολογίας από τους φορείς καινοτομίας προς τις επιχειρήσεις με σκοπό:

– την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, υπηρεσιών από αυτές. Ως καινοτόμα θεωρούνται τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που παρουσιάζουν νέα ή σημαντικά βελτιωμένα χαρακτηριστικά ή τρόπους χρήσης,
– την ανάπτυξη καινοτόμων διαδικασιών παραγωγής ή λειτουργίας επιχειρήσεων,
– την επίλυση προβλημάτων στην παραγωγική διαδικασία με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων,

 • Ενίσχυση της συνεργασίας των επιχειρήσεων με ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς
 • Προώθηση Ε&Τ δραστηριοτήτων από τους φορείς καινοτομίας προσανατολισμένων προς τις ανάγκες των επιχειρήσεων


Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παρούσα δράση, θα πρέπει να έχουν κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα του οποίου η αντιμετώπιση απαιτεί την τεχνογνωσία που διαθέτει κάποιος φορέας καινοτομίας.Προϋπολογισμός Δράσης: 4.000.000€.

————————————————-

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας

 • Αγροδιατροφή
 • Δομικά Υλικά
 • Κλωστοϋφαντουργία / Ένδυση
 • Τουρισμός
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)
 • Τεχνολογίες Ενέργειας
 • Τεχνολογίες περιβάλλοντος
 • Τεχνολογίες μεταφορών και εφοδιαστικής αλυσίδας

————————————————-

Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) οι οποίες τυγχάνουν επιχορήγησης στο πλαίσιο της Δράσης, αναλυτικά ΕΔΩ

————————————————–
Δεν είναι επιλέξιμες:
α) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, που εμπίπτουν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου,

β) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων,

γ) ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

i) όπου το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα τέτοιων προϊόντων που πωλούνται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις,

ii) όπου η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς.

δ) ενισχύσεις για δραστηριότητες που σχετίζονται με εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς κράτη μέλη, ιδίως δε ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται με την εξαγωγική δραστηριότητα?

ε) ενισχύσεις για τις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων αγαθών αντί των εισαγόμενων.

Στην περίπτωση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς οι οποίοι αναφέρονται στα παραπάνω στοιχεία α), β) ή γ) και δραστηριοποιούνται επίσης σε έναν ή περισσότερους από τους επιλέξιμους κωδικούς δραστηριότητας, ο κανονισμός ΕΕ 1407/2013 εφαρμόζεται στις ενισχύσεις που χορηγούνται στις επιλέξιμες δραστηριότητες υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή η διάκριση του κόστους, ότι οι δραστηριότητες στους τομείς που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του
κανονισμού ΕΕ1407/2013 δεν τυγχάνουν ενίσχυσης ήσσονος σημασίας που χορηγείται δυνάμει του κανονισμού ΕΕ1407/2013.

————————————————–
Προϋποθέσεις συμμετοχής
Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες και 
πρέπει να πληρούνται στο σύνολό τους.

Ειδικότερα οι δικαιούχοι πρέπει:

 • να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν και να πραγματοποιήσουν το σχέδιο τους στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,
 • να διαθέτουν και να δηλώσουν ως ΚΑΔ επένδυσης ένα τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ, πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης,
 • να είναι πολύ μικρές ή μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις,
 • να έχουν κλείσει τουλάχιστον μία (1) πλήρη διαχειριστική χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας, δηλαδή να έχουν συσταθεί πριν από την 1/1/2018 (για επιχειρήσεις με διαχειριστική χρήση από 1/7 έως 30/6 σύσταση πριν από 1η Ιουλίου 2017),
 • να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία και Ι.Κ.Ε) και ατομικές επιχειρήσεις,
 • να έχουν, εφόσον απαιτείται, την -κατά περίπτωση- απαιτούμενη εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση έκδοσης ή ανανέωσης αυτής, για τη/ις δραστηριότητα/ες στην/ις οποία/ες δραστηριοποιείται και θέλει να επενδύσει,
 • να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του Κ.Β.Σ.,
 • να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση,
 • να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις,
 • να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής,
 • να υποβάλλουν επιχειρηματικό σχέδιο/πρόταση χρηματοδότησης για την επίλυση του προβλήματος,
 • να συμπεριλάβουν στα επενδυτικά τους σχέδια/προτάσεις δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους,
 • να δεσμευτούν ότι τα επενδυτικά τους σχέδια/προτάσεις, εφόσον εγκριθούν προς χρηματοδότηση, δεν θα υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους,
 • να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά Α.Φ.Μ. στην παρούσα δράση,
 • το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η δεδομένη επιχείρηση (ενιαία επιχείρηση), συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση αυτή, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης.


Επιλέξιμες δαπάνες

Δαπάνες για την αγορά – λήψη υπηρεσίας, από Φορέα Καινοτομίας, για την εκπόνηση Σχεδίου Μεταφοράς Τεχνογνωσίας.

Σχέδιο μεταφοράς τεχνογνωσίας
Ένα σχέδιο μεταφοράς τεχνογνωσίας αφορά στη διάχυση επιστημονικής ή/και τεχνολογικής γνώσης ή/και εμπειρογνωμοσύνης από έναν Φορέα Καινοτομίας προς κάποια επιχείρηση, με τρόπο ο οποίος θα είναι άμεσα αξιοποιήσιμος από αυτήν, θα ανταποκρίνεται πλήρως στα προβλήματα που έχει θέσει η επιχείρηση στην αίτηση που υπέβαλε και θα συμβάλλει στην επίλυσή τους. Η επιχείρηση μπορεί να αξιοποιήσει τη συγκεκριμένη γνώση για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών, παραγωγικών διαδικασιών και λειτουργιών της επιχείρησης. Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • αλλαγή στην παραγωγική διαδικασία, με στόχο την μείωση του κόστους παραγωγής,
 • οργανωτική καινοτομία που περιλαμβάνει τον ανασχεδιασμό των αναγκών σε όλο το εύρος της παραγωγικής διαδικασίας (προμήθεια πρώτων υλών, δίκτυα διανομής),
 • σχεδιασμός νέων προϊόντων,
 • διαφοροποίηση επιμέρους παραμέτρων του προϊόντος με στόχο την πρόσβαση σε νέες εξειδικευμένες αγορές.

Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, οι προτεινόμενες λύσεις του φορέα Καινοτομίας στα προβλήματα που θα τεθούν από τις επιχειρήσεις δεν θα πρέπει απλά να εξαντλούνται στην αγορά προϊόντων/εξαρτημάτων ή λογισμικού ή απλά χημικών αναλύσεων, χωρίς αυτά να συνοδεύονται από εμπειρογνωμοσύνη/γνώση του φορέα καινοτομίας. Με το ίδιο σκεπτικό αποκλείονται σχέδια που περιλαμβάνουν αποκλειστικά εκπαιδευτικά σεμινάρια, προώθηση/επιδότηση του κόστους εξαγωγών, κόστος σχεδίασης και παραγωγής διαφημιστικού υλικού και προώθησης πωλήσεων γενικότερα καθώς και κόστη που σχετίζονται με πρακτική εξάσκηση φοιτητών. Η εφαρμογή από την επιχείρηση του σχεδίου μεταφοράς καινοτομίας, θα παρέχει προστιθέμενη αξία στην επιχείρηση και θα έχει άμεσα οφέλη.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι ένα σχέδιο μεταφοράς τεχνογνωσίας που αφορά ένα συγκεκριμένο πρόβλημα μπορεί να υλοποιηθεί μόνο μία φορά από ένα Φορέα Καινοτομίας. Υλοποιήσεις του ίδιου σχεδίου από τον ίδιο φορέα καινοτομίας προς περισσότερες από μία ΜΜΕ δεν θα επιχορηγούνται.

Φορείς Καινοτομίας

 • Τα Ερευνητικά Κέντρα – Ινστιτούτα, οι Τεχνολογικοί Φορείς που διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 13α του Ν. 4310/2014, όπως τροποποιήθηκε με τον Νόμο 4386/2016.
 • Τα ΑΕΙ και ΤΕΙ (Ν. 4009/2011, 4485/2017 και Ν. 4610/2019 όπως ισχύουν)
 • Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, τα οποία έχουν συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του του Ν.3685/2008 και ήδη διατηρούνται με μεταβατικές διατάξεις του Ν.4009/2011 και
 • Λοιποί ερευνητικοί φορείς που εποπτεύονται από το κράτος.


Φορείς που δεν ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες δεν είναι επιλέξιμοι.

————————————————–
Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης

 • οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές, ως κύριοι εταίροι.
 • επιχειρήσεις στις οποίες έχουν επιβληθεί πρόστιμα που έχουν αποκτήσει τελεσίδικη & δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας, Ειδικότερα:

– Παράβαση «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας (3 πρόστιμα/ 3 έλεγχοι),
– Αδήλωτη εργασία (2 πρόστιμα/ 2 έλεγχοι),

 

 • επιχειρήσεις οι οποίες εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών (π.χ. franchising, shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης, αντιπροσωπείες κ.α.).
 • επιχειρήσεις οι οποίες έχουν προβεί σε έναρξη εργασιών για το έργο πριν την δημοσίευση της πρόσκλησης (31-10-2019).

————————————————–
Προϋπολογισμός Έργων


Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός μπορεί να κυμαίνεται από 1.000€ έως 10.000€ με ποσοστό επιχορήγησης 100%.

————————————————–
Διάρκεια έργων

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων είναι έξι (6μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

————————————————–
Καθεστώς Ενίσχυσης
De minimis

————————————————–
Υποβολή

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται 
ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά.

————————————————–
Έναρξη υποβολής προτάσεων
17-12-2019

————————————————–

Λήξη υποβολής προτάσεων
31 Ιουλίου 2020 (ώρα 15:00) – παράταση.