Skip to main content

Μεταποίηση γεωργικών προϊόντων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020”
Υπομέτρο 4.2: “Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων”
Δράση 4.2.1: “Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν).

Σκοπός

Υποστήριξη δραστηριοτήτων ίδρυσης και εκσυγχρονισμού, με ή χωρίς μετεγκατάσταση, μονάδας όπως και δραστηριότητες συγχώνευσης μονάδων.

—————————————————-

Πεδίο εφαρμογής

Η δράση αφορά στη στήριξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση / εμπορία και / ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων.

—————————————————-

Γεωγραφική περιοχή εφαρμογής

Ελληνική Επικράτεια

—————————————————-

Είδος ενίσχυσης

Επιχορήγηση

—————————————————-

Ενισχυόμενες κατηγορίες επιχειρήσεων

Πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, καθώς και μεγάλες επιχειρήσεις.

—————————————————-

Ποσά στήριξης

Κατώτατο όριο αιτούμενου προϋπολογισμού 600.000 €
Ανώτατο όριο αιτούμενου προϋπολογισμού 
5.000.000 €

—————————————————-

Προϋπολογισμός

€ 120.000.000

—————————————————-

Επιλέξιμοι κλάδοι

α) Κρέας – πουλερικά – κουνέλια

β) Γάλα

γ) Αυγά

δ) Σηροτροφία – μελισσοκομία – σαλιγκαροτροφία – διάφορα ζώα

ε) Ζωοτροφές

στ) Δημητριακά

ζ) Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων)

η) Οίνος

θ) Οπωροκηπευτικά, ακρόδρυα, ξηροί καρποί

ι) Άνθη (ενδεικτικά: τυποποίηση και εμπορία ανθέων)

ια) Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά

ιβ) Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό

ιγ) Ξύδι (ενδεικτικά: παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες)

—————————————————-

Ποσοστά στήριξης

 • ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ, ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ, ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, ΚΡΗΤΗ……………………………….50%

 • ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ, ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ)……………………………….75%
 • ΑΤΤΙΚΗ, ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ………………………………………….40%

γ) Τα ανωτέρω ποσοστά προσαυξάνονται άπαξ κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες, υπό τον όρο ότι η ανώτατη συνδυασμένη στήριξη δεν υπερβαίνει το 90%, στην περίπτωση δράσεων που συνδέονται με συγχωνεύσεις οργανώσεων παραγωγών στο πλαίσιο της δράσης 4.2.1.

—————————————————-

Περίοδος υποβολής

Ηλεκτρονική αίτηση υποβολής ακολουθούμενη από ηλεκτρονική κατάθεση φακέλου υποψηφιότητας από 
16/5/2017 έως 18/8/2017

Ακολουθείται κατάθεση φυσικού φακέλου με

(α) τεχνικοοικονομική μελέτη,

(β) δικαιολογητικά συμμετοχής,

(γ) υπογεγραμμένο αποδεικτικό κατάθεσης της παραπάνω αίτησης στήριξης, όπως παράγεται και εκτυπώνεται μέσω ΠΣΚΕ,

εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ως άνω καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής.

—————————————————-

Επιλέξιμες δαπάνες

 • Κατασκευή ή βελτίωση κτηριακών υποδομών, απόκτηση ή βελτίωση της ακίνητης περιουσίας, όπου οι εκτάσεις γης είναι επιλέξιμες μόνον όταν δεν υπερβαίνουν το 10% του συνολικού κόστους της επένδυσης
 • Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί την λειτουργία της μονάδας
 • Αγορά καινούργιων οχημάτων
 • Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP, BRC GlobalStandards, IFS FoodStandard, GLOBALG.A.P. κλπ.)
 • Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης
 • Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας
 • Άυλες δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση)

—————————————————-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 38 ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ


Κλάση της ονοματολογίας
των Βρυξελλών


Περιγραφή εμπορευμάτων

Κεφάλαιο 1

Ζώα ζώντα

Κεφάλαιο 2

Κρέατα και βρώσιμα παραπροϊόντα σφαγίων

Κεφάλαιο 3

Ιχθείς, μαλακόστρακα και μαλάκια

Κεφάλαιο 4

Γάλα και προϊόντα γαλακτοκομίαςΩά πτηνώνΜέλι φυσικόν

Κεφάλαιο 5

05.04

Έντερα, κύστεις και στόμαχοι ζώων, ολόκληρα ή εις τεμάχια, πλην των εξ
ιχθύων τοιούτων

05.15

Προϊόντα ζωικής προελεύσεως, μη αλλαχού κατονομαζόμενα ή περιλαμβανόμενα
Μη ζώντα ζώα των κεφαλαίων και , ακατάλληλα διά την ανθρώπινη
κατανάλωση

Κεφάλαιο 6

Φυτά ζώντα και προϊόντα ανθοκομίας

Κεφάλαιο 7

Λαχανικά, φυτά, ρίζαι και κόνδυλοι, άπαντα εδώδιμα

Κεφάλαιο 8

Καρποί και οπώραι εδώδιμοιΦλοιοί εσπεριδοειδών και πεπόνων

Κεφάλαιο 9

Καφές, τέιον και αρτύματα (μπαχαρικά), εξαιρέσει του ματέ (κλάσις)

Κεφάλαιο 11

Προϊόντα αλευροποιίας, βύνη, άμυλα, γλουτένη, ινουλίνη

Κεφάλαιο 12

Σπέρματα και καρποί ελαιώδειςΣπέρματα, σπόροι σποράς και διάφοροι
καρποίΒιομηχανικά και φαρμακευτικά φυτάΆχυρα και χορτονομαί

Κεφάλαιο 13

ex 13.03

Πηκτίνη

Κεφάλαιο 15

15.01

Λίπος χοίρειον υπό την ονομασίαν «saindoux» και λοιπά χοίρεια λίπηλαμβανόμενα διά πιέσεως ή τήξεωςΛίπη πουλερικών λαμβανόμενα διά πιέσεως ή
τήξεως

15.02

Λίπη βοοειδώνπροβατοειδών και αιγοειδώνακατέργαστα ή τετηγμέναπεριλαμβανομένων και των λιπών των λεγομένων πρώτης εκθλίψεως

15.03

Στεατίνηελαιοστεατίνηέλαιον του υπό την ονομασία «saindoux» χοιρείου
λίπους και ελαιομαργαρίνη
άνευ προσθήκης γαλακτοματοποιών ουσιώνάνευ
αναμείξεως ή παρασκευής τινός

15.04

Λίπη και έλαια ιχθύων και θαλασσίων θηλαστικώνέστω και εξηυγενισμένα

15.07

Έλαια φυσικά μόνιμαρευστά ή αλοιφώδηακαθάριστα κεκαθαρμένα ή εξηυγενισμένα

15.12

Έλαια και λίπη ζωικά ή φυτικά υδρογονωμέναέστω και εξηυγενισμένααλλ
ουχί περαιτέρω επεξειργασμένα

15.13

Μαργαρίνηαπομίμησις χοιρείου λίπους (simili saindoux) και έτερα βρώσιμα
λίπη παρεσκευασμένα

15.17

Υπολείμματα προκύπτοντα εκ της επεξεργασίας των λιπαρών ουσιών ή των
ζωικών ή φυτικών κηρών

Κεφάλαιο 16

Παρασκευάσματα κρεάτωνιχθύωνμαλακοστράκων και μαλακίων

Κεφάλαιο 17

17.01

Σάκχαρις τεύτλων και σακχαροκαλάμουεις στερεάν κατάστασιν

17.02

Έτερα σάκχαρασιρόπιαΥποκατάστατα του μέλιτοςέστω και μεμειγμένα
μετά φυσικού μέλιτος
Σάκχαρα και μελάσσαι κεκαυμέναι

17.03

Μελάσσαιέστω και αποχρωματισμέναι

17.05 (*)

Σάκχαρασιρόπια και μελάσσαιάπαντα αρωματισμένα ή τεχνικώς κεχρωσμένα
(περιλαμβανομένης και της δια βανίλλης ή βανιλλίνης αρωματισμένης σακχάρεως),
εξαιρουμένων των χυμών οπωρών μετά προσθήκης σακχάρεως εις
πάσαν αναλογίαν

Κεφάλαιο 18

18.01

Κακάον εις βαλάνους και θραύσματα βαλάνωνακατέργαστα ή πεφρυγμένα

18.02

Κελύφηφλοιοίμεμβράναι και απορρίμματα κακάου

Κεφάλαιο 20

Παρασκευάσματα οσπρίωνλαχανικώνοπωρών και ετέρων φυτών ή μερών
φυτών

Κεφάλαιο 22

22.04

Γλεύκος σταφυλώνμερικώς ζυμωθένέστω και αν η ζύμωσις ανεστάλη καθ
οιονδήποτε έτερον τρόπονεξαιρέσει της διά προσθήκης οινοπνεύματος

22.05

Οίνοι εκ νωπών σταφυλώνΓλεύκος εκ νωπών σταφυλώνούτινος η ζύμωσις
ανεστάλη τη προσθήκη οινοπνεύματος 
(περιλαμβανομένων και των μιστελίων)

ex 22.08 (*)
ex 22.09 (*)

Αιθυλική αλκοόλημετουσιωμένη ή μηοιουδήποτε αλκοολομετρικού τίτλου,
λαμβανόμενη από γεωργικά προϊόντα περιλαμβανόμενα στο Παράρτημα Ι,
εξαιρουμένων των αποσταγμάτωνηδύποτων και ετέρων οινοπνευματωδών
ποτών
συνθέτων αλκοολούχων παρασκευασμάτων (καλουμένων συμπεπυκνωμένων εκχυλισμάτωνδια την παρασκευή ποτών

ex 22.10 (*)

Όξος εδώδιμον και υποκατάστατα αυτού εδώδιμα

Κεφάλαιο 23

Υπολείμματα και απορρίμματα των βιομηχανιών ειδών διατροφήςΤροφαί
παρεσκευασμέναι δια ζώα

Κεφάλαιο 24

24.01

Καπνός ακατέργαστος ή μη βιομηχανοποιημένοςΑπορρίμματα καπνού

Κεφάλαιο 45

45.01

Φελλόςφυσικός ακατέργαστος και απορρίμματα φελλούΦελλός εις θραύσματα,
κόκκους ή κόνιν

Κεφάλαιο 54

54.01

Λίνονακατέργαστονμουσκευμένοναποφλοιωμένονκτενισμένον ή άλλως
πως κατειργασμένον
μη όμως νηματοποιημένονΣτυπία και απορρίμματα
(περιλαμβανομένου και του εκ της ξάνσεως νημάτωνυφασμάτων ή ρακών
προερχομένου λίνου
)

Κεφάλαιο 57

57.01

Κάνναβις, (Cannabis, sativa) ακατέργαστοςμουσκευμένηαποφλοιωμένη,
κτενισμένη ή άλλως κατειργασμένηαλλά μη νηματοποιημένηΣτυπία και
απορρίμματα καννάβεως 
(περιλαμβανομένων και των προερχομένων εκ της

ξάνσεως νημάτωνυφασμάτων ή ρακών)

(*) Κλάση που προστέθηκε από το άρθρο του κανονισμού αριθ. 7α του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής
Οικονομικής Κοινότητας
της 18ης Δεκεμβρίου 1959 (ΕΕ της 30.1.1961, σ. 71/61).