Skip to main content

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022

Σκοπός

Σκοπός του Αναπτυξιακού Νόμου είναι η προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας με τη χορήγηση κινήτρων σε συγκεκριμένες δραστηριότητες και κλάδους, προκειμένου να επιτευχθούν:

 • ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός
 • πράσινη μετάβαση
 • δημιουργία οικονομιών κλίμακας
 • στήριξη καινοτόμων επενδύσεων
 • εισαγωγή νέων τεχνολογιών (βιομηχανίας 4.0, ρομποτικής, τεχνητής νοημοσύνης)
 • ενίσχυση απασχόλησης με εξειδικευμένο προσωπικό
 • στήριξη νέας επιχειρηματικότητας
 • ενίσχυση λιγότερο ευνοημένων περιοχών και περιοχών που εντάσσονται στο ΣΔΑΜ
 • ενίσχυση του τουρισμού
 • βελτίωση ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας

—————————————————

Καθεστώτα χορήγησης κρατικών ενισχύσεων

 1. Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων
 2. Πράσινη μετάβαση – Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων
 3. Νέο Επιχειρείν
 4. Καθεστώς Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
 5. Έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία
 6. Αγροδιατροφή – πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – αλιεία και υδατοκαλλιέργεια
 7. Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα
 8. Επιχειρηματική εξωστρέφεια
 9. Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων
 10. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού
 11. Μεγάλες επενδύσεις
 12. Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας
 13. Επιχειρηματικότητα 360ο

—————————————————

Ενισχύσεις για επιλέξιμες δαπάνες

Τα επενδυτικά σχέδια μπορούν να λαμβάνουν ενισχύσεις για επιλέξιμες δαπάνες:

α. περιφερειακού χαρακτήρα για αρχική επένδυση, είτε αυτοτελώς, είτε σε συνδυασμό με ενισχύσεις μη περιφερειακού χαρακτήρα ή

β. αποκλειστικά μη περιφερειακού χαρακτήρα

—————————————————

Επιλέξιμες δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων

—————————————————

Μη επιλέξιμες δαπάνες

 • λειτουργικά έξοδα, εκτός δαπανών καθεστώτος «Νέο Επιχειρείν» και δαπάνες μη περιφερειακών ενισχύσεων για έργα έρευνας και ανάπτυξης, για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία, για επαγγελματική κατάρτιση
 • αγορά επίπλων και σκευών γραφείου, εκτός εάν αποτελούν ξενοδοχειακό εξοπλισμό ή βασικό παραγωγικό εξοπλισμό ή δαπάνες καθεστώτος «Νέο Επιχειρείν»
 • αγορά επιβατικών αυτοκινήτων έως 6 θέσεων
 • αγορά οικοπέδων, γηπέδων και αγροτεμαχίων
 • εισφορά στο εταιρικό κεφάλαιο ακινήτων, μηχανημάτων και λοιπών παγίων στοιχείων
 • ανέγερση ή επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων επί γηπέδου που δεν ανήκει κατά κυριότητα στον φορέα της επένδυσης εκτός εάν:

– έχει παραχωρηθεί από το Δημόσιο ή από φορέα της Γενικής Κυβέρνησης

– έχει μισθωθεί από δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, ή έχει αποκτηθεί επ’ αυτού δικαίωμα επιφανείας για τον σκοπό αυτόν για 10 τουλάχιστον έτη από την πιστοποιηθείσα ημερομηνία ολοκλήρωσης

—————————————————

Επιλέξιμες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων

—————————————————

Είδη ενισχύσεων

α. Φορολογική απαλλαγή

β. Επιχορήγηση

γ. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)

δ. Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης

ε. Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου (καθεστώς «Νέο Επιχειρείν»)

Τα είδη ενισχύσεων α΄, β΄ και γ΄ παρέχονται μεμονωμένα ή συνδυαστικά. Το είδος ενίσχυσης δ’ παρέχεται αυτοτελώς.

—————————————————

Δικαιούχοι των ενισχύσεων

Φορείς επενδύσεων που είναι εγκατεστημένοι ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

α. εμπορική εταιρεία

β. συνεταιρισμός

γ. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.) Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.), Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.)

δ. υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες

ε. κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα

στ. δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους

ζ. ατομικές επιχειρήσεις (ανώτατο επιλέξιμο κόστος επενδυτικού σχεδίου 200.000 ευρώ μόνο για το καθεστώς «Αγροδιατροφή – πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – αλιεία και υδατοκαλλιέργεια»)

από τις ενισχύσεις και την υπαγωγή στα καθεστώτα εξαιρούνται:

α. Οι επιχειρήσεις, για τις οποίες, κατά την υποβολή αίτησης επενδυτικού σχεδίου, εκκρεμεί σε βάρος τους η διαδικασία ανάκτησης ενισχύσεων (αρχή Deggendorf)

β. οι προβληματικές επιχειρήσεις

γ. οι επιχειρήσεις οι οποίες, κατά τα δύο (2) έτη πριν από την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης, έχουν:

γα. μετεγκαταστήσει την επιχειρηματική εγκατάσταση, στην οποία θα πραγματοποιηθεί η αρχική επένδυση για την οποία ζητείται η ενίσχυση ή

γβ. αρνούνται να δεσμευθούν ότι δεν θα μετεγκαταστήσουν την επιχειρηματική εγκατάσταση για περίοδο δύο (2) ετών, μετά την ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης

δ. επιχειρήσεις, οι οποίες υλοποιούν επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία και για λογαριασμό του Δημοσίου

—————————————————

Χρηματοδοτικό σχήμα επενδυτικών σχεδίων

Ίδια κεφάλαια, είτε εξωτερική χρηματοδότηση, με την προϋπόθεση ότι το 25% του ενισχυόμενου κόστους δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή.

—————————————————

Ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων

 • 1.000.000 € για μεγάλες επιχειρήσεις
 • 500.000 € για μεσαίες επιχειρήσεις
 • 250.000 € για μικρές επιχειρήσεις
 • 100.000 € για πολύ μικρές επιχειρήσεις
 • 50.000 € για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (Α.Σ.), τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.), Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.), και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.)

—————————————————

Ανώτατα ποσά χορηγούμενων ενισχύσεων

 • 10.000.000 € (με εξαιρέσεις)
 • 20.000.000 € (σωρευτικά για μεμονωμένη επιχείρηση με συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις)
 • 30.000.000 € (σωρευτικά για το σύνολο των συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων)

Οι περιορισμοί ισχύουν για τρία (3) έτη από την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου.

Τα ανώτατα όρια προσαυξάνονται κατά 50 % για ενίσχυση με μορφή φορολογικής απαλλαγής, με εξαίρεση τα οριζόμενα στο καθεστώς «Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης».

—————————————————

Προϋποθέσεις για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα

Τα επενδυτικά σχέδια πρέπει να έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και ειδικότερα να πληρούν μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. δημιουργία νέας μονάδας

β. επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας

γ. διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ ή υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί από αυτήν

δ. θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας

—————————————————

Υπαγόμενα και εξαιρούμενα επενδυτικά σχέδια

Στα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος υπάγονται επενδυτικά σχέδια όλων των τομέων της οικονομίας με την επιφύλαξη των παρακάτω.

Δεν υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων επενδυτικά σχέδια στους τομείς:

 • του χάλυβα
 • των συνθετικών ινών
 • του άνθρακα
 • της ναυπηγίας
 • της παραγωγής, διανομής και υποδομών ενέργειας
 • των μεταφορών (και της συναφούς υποδομής)

Δεν υπάγονται δραστηριότητες με ΚΑΔ

—————————————————

Προκήρυξη καθεστώτων

 1. Οι προκηρύξεις καθεστώτων έχουν σταθερό ετήσιο κύκλο. Στην περίπτωση της άμεσης αξιολόγησης, η προκήρυξη γίνεται άπαξ ετησίως. Στην περίπτωση της συγκριτικής αξιολόγησης, οι προκηρύξεις κάθε καθεστώτος γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα κατ’ έτος με διάρκεια ισχύος κάθε προκήρυξης τους τρεις (3) μήνες, χωρίς τη δυνατότητα χορήγησης παράτασης. Τα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος προκηρύσσονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
 2. H απόφαση προκήρυξης περιλαμβάνει όλες τις λεπτομέρειες του καθεστώτος ενίσχυσης.
 3. Παρεκκλίσεις για περιοχές Ε.Σ.ΔΙ.Μ. και Ζώνες Απολιγνιτοποίησης.
 4. Παρεκκλίσεις για Π.Ε. Ροδόπης, Έβρου και Ξάνθης.