Skip to main content

Πράσινος Αγροτουρισμός

Στόχος Δράσης

Το πρόγραμμα αφορά σε επενδυτικά σχέδια στον τομέα του τουρισμού, τα οποία συνδέουν τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, με τον τριτογενή, δημιουργώντας ένα νέο τουριστικό προϊόν (άρθρο 2, παρ. 15 του ΓΑΚ).

Στόχος του προγράμματος, είναι:

 • α) Η βελτίωση της θέσης του αγροτών στην αλυσίδα αξίας.
 • β) Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της αναγνωρισιμότητας των προϊόντων στις αγορές μέσα από την τοποθέτησή τους σε σημεία προσέλκυσης επισκεπτών – τουριστών και την ανάπτυξη δράσεων βιωματικού αγροτουρισμού.
 • γ) Η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής.
 • δ) Η βιώσιμη τοπική ανάπτυξη και η αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων.
 • ε) Η αύξηση του βαθμού συνεργασίας στον πρωτογενή τομέα και η υιοθέτηση της συμβολαιακής γεωργίας.

Το κάθε επενδυτικό αποδεικνύει ότι εκπληρώνει τουλάχιστον έναν από τους ανωτέρω στόχους και υποχρεωτικά τον στόχο της περίπτωσης β).

————————————————

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης 

Η δημόσια ενίσχυση ανέρχεται σε 49.006.000 € και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025.

————————————————

Καθεστώς Δράσης

Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός (ΓΑΚ)

————————————————

Είδος Ενίσχυσης

Η δημόσια δαπάνη (ενίσχυση ή/και στήριξη) υπολογίζεται ως ποσοστό επί του επιλέξιμου προϋπολογισμού και χορηγείται με τη μορφή επιχορήγησης.

————————————————

Γεωγραφική περιοχή εφαρμογής

Όλη η ελληνική Επικράτεια.

————————————————

Δικαιούχοι – Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής

Στο πλαίσιο του Υποέργου «Πράσινος Αγροτουρισμός», δικαιούχοι δύνανται να κριθούν όλα τα νομικά πρόσωπα είτε ανήκουν στις ΜΜΕ, είτε στις μεγάλες επιχειρήσεις, εφόσον πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • α) Προσφέρουν διατροφή και προϊόντα αγροδιατροφής στους επισκέπτες, εντός του χώρου εγκατάστασης ή και στον τόπο παροχής υπηρεσιών βιωματικού τουρισμού της επιχείρησης.
 • β) Οι Α ΄ύλες προέρχονται:

αα) Από συμβολαιακή γεωργία σε ποσοστό κατ’ ελάχιστον 60% κατ’ έτος, ή

ββ) Από καθετοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας σε ποσοστό κατ’ ελάχιστον 60% κατ’ έτος

Η ανωτέρω υποχρέωση, των υποπεριπτώσεων α) και β), ξεκινάει από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της υλοποίησης της επένδυσης και έχει διάρκεια τουλάχιστον 3 ετών.

Δικαιούχοι δύνανται να κριθούν και υπό σύσταση νομικά πρόσωπα.

Δεν δύνανται να κριθούν ως δικαιούχοι οι νομικές μορφές της κοινοπραξίας και πρόσωπα που λειτουργούν υπό τη μορφή της εταιρείας αστικού δικαίου, με εξαίρεση τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις.

————————————————

Κατηγορίες ενισχύσεων

 1. Η παρούσα πρόσκληση αφορά στις ακόλουθες κατηγορίες ενισχύσεων:
 • α) Άρθρο 14 του τμήματος 1,του ΓΑΚ: «Περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις»
 • β) Άρθρο 18 του τμήματος 2, του ΓΑΚ: «Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ»
 • γ) Άρθρο 19 του τμήματος 2, του ΓΑΚ: «Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις»
 • δ) Άρθρο 41 του τμήματος 7, του ΓΑΚ: «Επενδυτικές ενισχύσεις για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές»
 1. Η δράση αφορά στη ενίσχυση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού.

————————————————–

Επιλέξιμες Δαπάνες

Δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων (ΓΑΚ άρθρο 14 του τμήματος 1)

 • α) Κατασκευή ή εκσυγχρονισμός ακινήτων.
 • β) Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας.
 • γ) Οχήματα (συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρικών ποδηλάτων κ.ά.) με τα οποία η επιχείρηση διενεργεί μεταφορές, στο πλαίσιο της λειτουργίας της. Επιλέξιμα είναι τα ηλεκτρικά οχήματα, τα οχήματα μηδενικών εκπομπών CO2 και τα οχήματα που εκπέμπουν CO2 μικρότερο των 50g/Km.
 • δ) Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού που εξυπηρετεί τη λειτουργία της μονάδας.
 • ε) Δαπάνες εξοπλισμού μηχανοργάνωσης της επιχείρησης. Στον εξοπλισμό μηχανοργάνωσης συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για απομακρυσμένη και έξυπνη διαχείριση με την εγκατάσταση συστημάτων τηλε-ελέγχου καθώς και κάθε άλλη επένδυση η οποία οδηγεί σε ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων. Επιλέξιμος είναι ο εξοπλισμός ο οποίος που λειτουργεί κατά τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και συνοδεύεται από αντίστοιχες πιστοποιήσεις εφόσον υφίστανται στην αγορά.
 • στ) Δαπάνες για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία.
 • ζ) Άυλες δαπάνες όπως απόκτηση λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων (συμπεριλαμβάνονται και επενδύσεις σε ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων) / Τεχνικές προδιαγραφές και σχεδιασμός προϊόντων / Έρευνες αγοράς / Εταιρική ταυτότητα & branding (logos, εταιρικές παρουσιάσεις κ.λπ.) / Σχεδιασμός προωθητικών ενεργειών και υλικού για εταιρείες και προϊόντα. Επιπλέον, επιλέξιμα είναι η απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP, BRC GlobalStandards, IFS FoodStandard, GLOBALG.A.P. κ.λπ.).

Δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων

 • α) Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ (ΓΑΚ, άρθρο 18 του τμήματος 2)

αα) Οι επιλέξιμες δαπάνες συνίστανται στο κόστος των συμβουλευτικών υπηρεσιών που παρέχονται από εξωτερικούς συμβούλους.

ββ) Οι εν λόγω υπηρεσίες δεν πρέπει να αποτελούν συνεχή ή περιοδική δραστηριότητα ούτε να συνδέονται με τις συνήθεις λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης, όπως τακτικές υπηρεσίες παροχής φορολογικών και νομικών συμβουλών ή διαφημιστικές υπηρεσίες

 • β) Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις (ΓΑΚ, άρθρο 19 του τμήματος 2)

αα) Επιλέξιμες οι δαπάνες συμμετοχής σε οποιαδήποτε εμπορική έκθεση (μίσθωσης, εγκατάστασης και διαχείρισης περιπτέρου).

 • γ) Επενδυτικές ενισχύσεις για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (ΓΑΚ, άρθρο 41 του τμήματος 7)

αα) Ο εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές δεν ενισχύεται ως μεμονωμένη δράση, αλλά ως τμήμα της συνολικής παραγωγικής επένδυσης.

ββ) Οι επενδύεις σε ΑΠΕ, περιλαμβανομένης της ηλιακής ενέργειας, θα στηρίζονται σε σχετική μελέτη ενεργειακών απαιτήσεων και στην οποία γίνεται ανάλυση του ποσοστού κάλυψης των αναγκών λειτουργίας της επιχείρησης του δικαιούχου. Βάσει της μελέτης αυτής, γίνεται ανάλυση του τρόπου υποκατάστασης της ενέργειας και εκτιμάται η αποδοτικότητα της επένδυσης υποκατάστασης ενεργειακών αναγκών από ΑΠΕ (kWh παραγόμενης ενέργειας συστήματος ΑΠΕ / ευρώ επένδυσης, με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων). Η σχετική μελέτη προσκομίζεται στο αίτημα πληρωμής που περιλαμβάνει τη δαπάνη των ΑΠΕ.

γγ) Οι ενισχυόμενες επενδύσεις χρησιμοποιούνται για την παραγωγή βιώσιμων βιοκαυσίμων που δεν είναι βασιζόμενα σε εδώδιμα φυτά.

δδ) Ως επιλέξιμες δαπάνες σε ΑΠΕ λογίζονται οι πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες που είναι απαραίτητες για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και υπολογίζονται ως εξής:

 1. Όταν το κόστος της επένδυσης για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μπορεί να προσδιοριστεί στο συνολικό επενδυτικό κόστος ως χωριστή επένδυση, για παράδειγμα ως εύκολα προσδιορίσιμο πρόσθετο κατασκευαστικό στοιχείο σε προϋφιστάμενη εγκατάσταση, αυτό το κόστος που σχετίζεται με την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές συνιστά τις επιλέξιμες δαπάνες
 2. Όταν το κόστος της επένδυσης για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μπορεί να προσδιοριστεί με βάση παρόμοια, λιγότερο φιλική προς το περιβάλλον επένδυση, που θα μπορούσε προφανώς να πραγματοποιηθεί χωρίς την ενίσχυση, η διαφορά αυτή μεταξύ του κόστους των δύο επενδύσεων προσδιορίζει το κόστος που συνδέεται με την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και συνιστά τις επιλέξιμες δαπάνες.

εε) Οι ενισχύσεις χορηγούνται μόνο σε νέες εγκαταστάσεις ΑΠΕ. Καμία ενίσχυση δεν χορηγείται ούτε καταβάλλεται μετά την έναρξη λειτουργίας της εγκατάστασης και η ενίσχυση είναι ανεξάρτητη από την παραγωγή.

————————————————–

Αιτούμενος προϋπολογισμός

Μέγεθος επιχειρήσεων Κατώτατος αιτούμενος

επιλέξιμος προϋπολογισμός

Ανώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός
Πολύ μικρές – Μικρές – Μεσαίες 500.000 € 7.500.000 €
Μεγάλες 500.000 € 12.500.000 €

————————————————–

Ένταση ενίσχυσης

Περιφέρειες Περιοχές παρέμβασης Μέγεθος επιχειρήσεων
Μεγάλες Μεσαίες Μικρές
Βόρειο Αιγαίο Ενισχυόμενες περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο α) της Συνθήκης 30% 40% 50%
Κρήτη 30% 40% 50%
Ανατολική Μακεδονία-Θράκη 30% 40% 50%
Κεντρική Μακεδονία 30% 40% 50%
Δυτική Μακεδονία 40% 50% 50%
Ήπειρος 30% 40% 50%
Θεσσαλία 30% 40% 50%
Ιόνια Νησιά 30% 40% 50%
Δυτική Ελλάδα 30% 40% 50%
Στερεά Ελλάδα (πλην της Π.Ε. Εύβοιας) 30% 40% 50%
Π.Ε. Εύβοιας 40% 50% 50%
Πελοπόννησος (πλην της Π.Ε. Αρκαδίας) 30% 40% 50%
Π.Ε. Αρκαδίας 40% 50% 50%
Νότιο Αιγαίο 30% 40% 50%
Ανατολική Αττική / Δυτική Αττική / Πειραιάς και νήσοι Ενισχυόμενες περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης 25% 35% 45%
Δυτικός τομέας Αθηνών 15% 25% 35%

Για δαπάνες που αφορούν στην προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, η ένταση της ενίσχυσης ορίζεται σύμφωνα με τα ανώτατα όρια του Πίνακα για κάθε Περιφέρεια αλλά δεν δύναται να ξεπερνά σε ποσοστό το 45% της επιλέξιμης δαπάνης για τις μεγάλες επιχειρήσεις και το 50% για τις ΜΜΕ (ΓΑΚ, άρθρο 41 του τμήματος 7).

————————————————–

Μέγιστα όρια προϋπολογισμού ανά κατηγορία ενισχύσεων

 • Οι δαπάνες αγοράς οχημάτων για τη λειτουργία της επιχείρησης, δεν ξεπερνούν το 20% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.
 • Οι άυλες δαπάνες του ενεργητικού δεν ξεπερνούν το 50% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού των δαπανών που εντάσσονται στις περιφερειακές ενισχύσεις.
 • Για τις ενισχύσεις για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ΜΜΕ, το μέγιστο όριο επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών, ορίζεται σε 300.000 ευρώ ανά επιχείρηση και ανά επενδυτικό σχέδιο.
 • Για τις ενισχύσεις προς ΜΜΕ για συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις το μέγιστο όριο επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών, για τη συγκεκριμένη δράση, ορίζεται σε 500.000 ευρώ ανά επιχείρηση, ανά έτος.
 • Οι δαπάνες σε ΑΠΕ, δεν ξεπερνούν το 30% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

————————————————–

Κριτήρια επιλεξιμότητας

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1: Ωριμότητα Επενδυτικού Σχεδίου

 • Aφορά στην κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2: Νόμιμη σύσταση δικαιούχου

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3: Πράσινη μετάβαση

 • Απαιτείται τουλάχιστον μία δράση από αυτές που ενδεικτικά παρατίθενται στη συνέχεια:

α) Επενδύσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις για την επίτευξη υψηλότερου συντελεστή ενεργειακής απόδοσης.

β) Επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό με μειωμένη κατανάλωση ενέργειας.

γ) Προμήθεια οχημάτων του ανώτερου, διαθέσιμου προτύπου μέτρησης εκπομπών ρύπων, όπως ισχύει για κάθε κατηγορία οχημάτων.

δ) Επενδύσεις σε ΑΠΕ

ε) Επενδύσεις σε υποδομές που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος.

στ) Επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό που συμβάλλει στην εξοικονόμηση ύδατος.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4: Υλοποίηση σχεδίου βιωματικού αγροτουρισμού

 • Λαμβάνονται υπόψη τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Περιλαμβάνεται κατ’ ελάχιστον μία από τις ακόλουθες δράσεις:

α) Προώθησης της τοπικής γαστρονομίας (π.χ. ειδικά θεματικά εργαστήρια τοπικής γαστρονομίας, σύνδεση της αγροδιατροφής με τις γαστρονομικές συνήθειες της περιοχής, κοινές δράσεις με τοπικές επιχειρήσεις του κλάδου της εστίασης κ.ά.).

β) Προώθησης της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από αγροτικές δραστηριότητες (π.χ. συμμετοχή σε παραγωγικές και μεταποιητικές δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα της περιοχής παρέμβασης και σύνδεση της πολιτιστικής και λαογραφικής παράδοσης με τον τουρισμό – όπως γιορτές οίνου, φεστιβάλ γευσιγνωσίας κ.ά.).

γ) Διασύνδεση της ενισχυόμενης τουριστικής δραστηριότητας με τοπικές επιχειρήσεις και φορείς στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων βιωματικού τουρισμού (π.χ. σύμφωνα συνεργασίας με πολιτιστικούς φορείς, τοπικές επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα, συμμετοχή σε καλλιεργητικές ή/και μεταποιητικές δραστηριότητες κ.ά.).

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5: Βιωσιμότητα της επένδυσης

 • Τα αποδεκτά όρια των επιλεγμένων αριθμοδεικτών επίδοσης στην υποβαλλόμενη οικονομοτεχνική μελέτη, είναι:

α) Γενική ρευστότητα του Φορέα πριν την επένδυση (Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυχρόνιες υποχρεώσεις) > 1 σε μία τουλάχιστον από τις τρεις τελευταίες κλεισμένες χρήσεις. Αφορά μόνο στις υφιστάμενες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν κλείσει μία τουλάχιστον διαχειριστική χρήση. Δεν αφορά τις υπό σύσταση επιχειρήσεις.

β) Καθαρό περιθώριο κέρδους του Φορέα μετά την επένδυση (Καθαρό κέρδος / συνολικό τζίρο) > 1%

γ) Εσωτερικός συντελεστής απόδοσης (IRR) του Φορέα μετά την επένδυση για περίοδο 10 ετών > 10

δ) Ικανότητα αποπληρωμής τοκοχρεολυσίων (ΙΑΤ) του Φορέα μετά την επένδυση < 2

————————————————–

Κριτήρια αποκλεισμού

Αποκλείονται αιτήσεις ενίσχυσης:

 • Από φορείς που θεωρούνται προβληματικές επιχειρήσεις (παρ. 1 παρ. 4 περ. γ ΓΑΚ). Ωστόσο, δεν αποκλείονται κατά παρέκκλιση επιχειρήσεις που δεν ήταν προβληματικές την 31η Δεκεμβρίου 2019, αλλά κατέστησαν προβληματικές κατά την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2020 έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.
 • Από φορείς για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση καταλογισμού για παραβάσεις των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ένταξή τους σε προσκλήσεις, τόσο του παρόντος Υποέργου, όσο και των αντίστοιχων μέτρων προηγούμενων προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης, και δεν έχει προσκομισθεί απόδειξη πληρωμής του καταλογισθέντος ή ρυθμισθέντος ποσού.
 • Που αφορούν σε λιανικό εμπόριο.
 • Που αφορούν σε μη βιώσιμες επενδύσεις
 • Σε περίπτωση που για τους δυνητικούς δικαιούχους κατά των οποίων εκκρεμεί διαταγή ανάκτησης, κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής ή του Δικαστηρίου της ΕΕ, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.
 • Σε περίπτωση που το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των εν λόγω προϊόντων που αγοράζονται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις.
 • Σε περίπτωση που η ενίσχυση θα αποδοθεί εν μέρει ή εξολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς.
 • Σε περίπτωση που οι ενισχύσεις σχετίζονται με εξαγωγικές δραστηριότητες και ειδικότερα, ενισχύσεις που χρηματοδοτούν τη συγκρότηση και τη λειτουργία δικτύου διανομής σε άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα. Δεν θεωρούνται ενισχύσεις δραστηριοτήτων που συνδέονται με εξαγωγές, οι ενισχύσεις για την κάλυψη του κόστους συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις ή του κόστους μελετών ή συμβουλευτικών υπηρεσιών απαραίτητων για τη διάθεση ενός νέου ή ήδη υπάρχοντος προϊόντος σε μια νέα αγορά σε άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα.
 • Σε περίπτωση που οι ενισχύσεις εξαρτώνται από την κατά προτίμηση χρήση εγχώριων προϊόντων αντί των εισαγομένων.

————————————————–

Χρονική διάρκεια Προγράμματος

 • Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων ορίζεται σε 18 μήνες με δυνατότητα παράτασης 6 μηνών.

Σε κάθε περίπτωση η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της τελευταίας αίτησης καταβολής της ενίσχυσης δεν ξεπερνά την 31η Μαΐου 2025.

————————————————–

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση των αιτήσεων ξεκινά την 6η Ιουλίου 2022 και ολοκληρώνεται την 30η Νοεμβρίου 2022.

————————————————–

Υποβολή Αιτήσεων

Έναρξη 05 Ιουλίου 2022

Λήξη  30 Σεπτέμβριου 2022