Skip to main content

Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ

Στόχος Δράσης

Ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) της χώρας, που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας.

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από πόρους του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.

Μέσω του Προγράμματος, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν προκειμένου να:

 • εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία,
 • αναβαθμίσουν τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας και να εισάγουν νέες μορφές υβριδικής εργασίας (hybrid workplace),
 • ψηφιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με πελάτες και συνεργάτες, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου,
 • αυξήσουν το επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές,

μέσω της αξιοποίησης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

————————————————

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης 

180.000.000 €

————————————————

Καθεστώς Δράσης

Κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013 της E.E. (de minimis)

————————————————

Είδος Ενίσχυσης

Επιταγές (vouchers) που θα διατεθούν για την απόκτηση, μέσω αγοράς ή μίσθωσης, νέων ψηφιακών εργαλείων.

————————————————

Δικαιούχοι – Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής

Υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ,
 • Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα,
 • Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την 01.01.2022,
 • Δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμη δραστηριότητα (Μη επιλέξιμοι ΚΑΔ),
 • Κατά την περίοδο 01.01.2021-31.12.2021 παρείχαν απασχόληση με όρους εξαρτημένης εργασίας η οποία εκφραζόμενη σε όρους Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) αθροίζει από 0,01 έως 250,00 ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας. Σε περίπτωση επιχειρήσεων που έχουν συσταθεί μετά την 01.01.2021, για τον υπολογισμό των ΕΜΕ θα πραγματοποιηθεί αναγωγή σε 12μηνη διάρκεια από το Πρόγραμμα,
 • Λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας το κατάλληλο έγγραφο αδειοδότησης,
 • Συνιστούν νομική οντότητα ή Ατομική Επιχείρηση, και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία,
 • Δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση,
 • Δεν εκκρεμεί εις βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης κρατικής ενίσχυσης,
 • Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει ως ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από το παρόν Πρόγραμμα, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης,
 • Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (επιβολή προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας).

————————————————

Επιμέρους Κατηγορίες Δικαιούχων

Οι δικαιούχοι του Προγράμματος εντάσσονται στις ακόλουθες διακριτές κατηγορίες και υποκατηγορίες με κριτήριο την απασχόληση (εξαρτημένη εργασία):

Κατηγορία ΕΜΕ Υποκατηγορία ΕΜΕ
1 0,01 < μ ≤ 10 1.Α 0,01 < μ ≤ 5
1.Β 5 < μ ≤ 10
2 10 < μ ≤ 25 2.Α 10 < μ ≤18
2.Β 18 < μ ≤ 25
3 25 < μ ≤ 40 3.Α 25 < μ ≤ 32
3.Β 32 < μ ≤ 40
4 40 < μ ≤ 250 4.Α 40 < μ ≤ 50
4.Β 50 < μ ≤ 250

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης κάθε κατηγορίας υποβάλλονται, κατατάσσονται και εγκρίνονται χωριστά, αντλώντας χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό της συγκεκριμένης κατηγορίας.

————————————————–

Επιλέξιμες Ενέργειες και Δαπάνες

Κάθε δικαιούχος της Κατηγορίας 1 δύναται να χρηματοδοτηθεί για την αγορά μίας και μόνο επιδοτούμενης λύσης (σύνθεσης προϊόντων/υπηρεσιών), η οποία τιμολογείται και εξοφλείται συνολικά σε μία συναλλαγή, με μέρος της εξόφλησης να προέρχεται από εξαργύρωση επιταγών του Προγράμματος (δημόσια χρηματοδότηση).

Κάθε δικαιούχος των Κατηγοριών 2,3 ή 4 δύναται να χρηματοδοτηθεί για την αγορά μίας ή και παραπάνω επιδοτούμενων λύσεων. Η κάθε επιδοτούμενη λύση τιμολογείται και εξοφλείται συνολικά σε μία συναλλαγή, με μέρος της εξόφλησης να προέρχεται από εξαργύρωση επιταγών του Προγράμματος (δημόσια χρηματοδότηση). Για να είναι δυνατή η αγορά λύσεων μέσω πολλαπλών συναλλαγών, η αναλογούσα ενίσχυση δύναται να κατανεμηθεί σε παραπάνω της μίας επιταγές (οι οποίες στο σύνολό τους θα αθροίζουν την συνολική αξία voucher που αναλογεί στο δικαιούχο).

Επιδοτούμενη Λύση =  Κατάλληλη σύνθεση (α) ενός ή περισσότερων ψηφιακών προϊόντων/υπηρεσιών, καθώς και (β) συναφών με τα παραπάνω συμπληρωματικών υπηρεσιών, οι οποίες τιμολογούνται και εξοφλούνται συνολικά σε μία συναλλαγή και επιχορηγούνται μερικώς μέσω δημόσιας χρηματοδότησης (εξαργύρωσης κουπονιού).

————————————————–

Επιλέξιμες Κατηγορίες ψηφιακών προϊόντων / υπηρεσιών

[Α]

Κωδικός

[Β]

Προτεραιότητα

[Γ]

Κατηγορία προϊόντος/υπηρεσίας

Α.01.01 (1)

Βελτίωση της λειτουργίας των επιχειρήσεων

Εφαρμογές Εμπορικού Λογισμικού / διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων
Α.01.02 Εφαρμογές Διαχείρισης & υποστήριξης Πελατών (CRM related: Sales, Salesforce Automation, Marketing, Service)
Α.01.03 Εφαρμογές Διαχείρισης Προσωπικού, Εκπαίδευσης προσωπικού, Παροχής υπηρεσιών στο Προσωπικό (HR related)
Α.01.04 Εφαρμογές διαχείρισης αποθηκών (WMS), διαχείρισης κύκλου ζωής παραγγελιών (Order Management), αναπλήρωσης αποθεμάτων (replenishment)
Α.01.05 Εφαρμογές πωλήσεων, κρατήσεων, παραγγελειοληψίας και τιμολόγησης (PoS, Booking, Invoicing)
Α.01.06 Εφαρμογές και εργαλεία διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας για τη μεταφορά και παράδοση προϊόντων/υπηρεσιών (routing, tracking, last mile delivery, field service)
Α.01.07 Εργαλεία παρακολούθησης και διαχείρισης παγίων, υλικού ή προϊόντων (Asset mgt, IoT, RFID)
Α.01.08 Εργαλεία Επιχειρησιακής Ευφυίας και Ανάλυσης δεδομένων (BI, reporting & data analysis tools)
Α.01.09 Industrial data platform templates and software
A.01.10 Υπηρεσίες Cloud Infrastructure & cloud Platforms
Α.02.01 (2)

Συνεργασία, παραγωγικότητα και απομακρυσμένη εργασία

Πλατφόρμες παραγωγικότητας, επικοινωνίας και συνεργασίας (Cloud Productivity Suites) – μόνο cloud λύσεις γίνονται αποδεκτές. Περιλαμβάνοντα επίσης λύσεις διαχείρισης εγγράφων, ροών εργασίας και αυτοματοποίησης διαδικασιών (BPM, RPA, Process automation κλπ.).
Α.02.02 Εργαλεία υποστήριξης απομακρυσμένης εργασίας (remote working), εφόσον δεν καλύπτονται πλήρως από τις παραπάνω πλατφόρμες παραγωγικότητας.
Α.02.03 Εργαλεία διαχείρισης εργασιών, έργων και χαρτοφυλακίων, εφόσον δεν καλύπτονται από τις παραπάνω πλατφόρμες παραγωγικότητας
Α.02.04 Συμβατικές λύσεις τύπου Cloud/Virtual PBX
Α.03.01 (3)

Ενίσχυση του ηλεκτρονικού εμπορίου

Πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου (πώληση προϊόντων ή αυτοματοποιημένη διάθεση υπηρεσιών μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας)
Α.03.02 Cloud εργαλεία για: marketing automation, digital campaign management & customer loyalty
Α.03.03 Cloud εργαλεία/ connectors που συνδέονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα και επαυξάνουν την λειτουργικότητά του (recommendations, reviews, remarketing, chat κλπ.)
Α.03.04 Εργαλεία / connectors σύνδεσης με συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών.
Α.03.05 Εργαλεία/ connectors διασύνδεσης με υπηρεσίες μεταφορών και παράδοσης προϊόντων (3PL, couriers κλπ.)
Α.04.01 (4)

Ασφάλεια και Εμπιστοσύνη

Ασφάλεια για τους τελικούς χρήστες και τις συσκευές τους: Endpoint Protection/EDR, Data Loss Prevention
Α.04.02 Συνολική παρακολούθηση της ασφάλειας από τρίτο οργανισμό/υπηρεσία: SOC service
Α.04.03 Ασφάλεια πρόσβασης σε εφαρμογές και δεδομένα: Identity & Access Management
Α.04.04 Συμμόρφωση στη διαχείριση δεδομένων: data governance/compliance solutions
Α.04.05 Διασφάλιση επιχειρησιακής συνέχειας: Cloud Disaster Recovery & Backup solutions/subscriptions
Α.04.06 Εμπιστοσύνη στις διεπιχειρησιακές συναλλαγές: Ηλεκτρονικές Υπογραφές

 

Επιλέξιμες κατηγορίες συμπληρωματικών υπηρεσιών

[Α]

Κωδικός

[Β]

Θεματική

Ενότητα

[Γ]

Κατηγορία

προϊόντος/υπηρεσίας

[Δ]

Ελάχιστες απαιτήσεις &

πληροφορίες

[E]

Μέγιστο

Επιδοτούμενο

Ποσό

Β.00.01 Συμπληρωματικές

Υπηρεσίες

Εγκατάσταση,

παραμετροποίηση,

ρύθμιση προϊόντος

Τεχνικές Υπηρεσίες που στοχεύουν στην επιτυχή θέση σε επιχειρησιακή λειτουργία των βασικών εργαλείων (ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες) που περιλαμβάνονται στην λύση ≤ 30%

επί της συνολικής επιδότησης

Β.00.02 Συμπληρωματικές

Υπηρεσίες

Ενημέρωση, εκπαίδευση Παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης και εκπαίδευσης πάνω στα βασικά εργαλεία (ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες) που περιλαμβάνονται στην λύση ≤ 10%

επί της συνολικής επιδότησης

Β.00.03 Συμπληρωματικές

Υπηρεσίες

Συμβουλευτική υποστήριξη

για τον Ψηφιακό

Μετασχηματισμό

Καταγραφή αναγκών επιχείρησης, καθορισμός της κατάλληλης σύνθεσης, πρόταση για επόμενα βήματα και ενέργειες ψηφιακού μετασχηματισμού ≤ 10%

επί της συνολικής επιδότησης

————————————————–

Προϋπολογισμός Προγράμματος – Ύψος και ένταση ενίσχυσης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 190.000.000 €

(Α) (Β) (Γ) (Δ)
Μέγεθος Επιχείρησης (μ) Ονομαστική Αξία Voucher(s)

(Μέγιστο ποσό ενίσχυσης)

Μέγιστη επιλέξιμη

δαπάνη

Ένταση ενίσχυσης
0,01 ΕΜΕ < μ ≤ 5 ΕΜΕ €900 €1.000 90%
5 ΕΜΕ < μ ≤ 10 ΕΜΕ €1.800 €2.000 90%

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: 40.000.000 €

(Α) (Β) (Γ) (Δ)
Μέγεθος Επιχείρησης (μ) Ονομαστική Αξία Voucher(s)

(Μέγιστο ποσό ενίσχυσης)

Μέγιστη επιλέξιμη

δαπάνη

Ένταση ενίσχυσης
10 ΕΜΕ < μ ≤ 18 ΕΜΕ €3.600 €4.000 90%
18 ΕΜΕ < μ ≤ 25 ΕΜΕ €5.400 €6.000 90%

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3: 30.000.000 €

(Α) (Β) (Γ) (Δ)
Μέγεθος Επιχείρησης (μ) Ονομαστική Αξία Voucher(s)

(Μέγιστο ποσό ενίσχυσης)

Μέγιστη επιλέξιμη

δαπάνη

Ένταση ενίσχυσης
25 ΕΜΕ < μ ≤ 32 ΕΜΕ €9.000 €10.000 90%
32 ΕΜΕ < μ ≤ 40 ΕΜΕ €10.800 €12.000 90%

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4: 20.000.000 €

(Α) (Β) (Γ) (Δ)
Μέγεθος Επιχείρησης (μ) Ονομαστική Αξία Voucher(s)

(Μέγιστο ποσό ενίσχυσης)

Μέγιστη επιλέξιμη

δαπάνη

Ένταση ενίσχυσης
40 ΕΜΕ < μ ≤ 50 ΕΜΕ €13.500 €15.000 90%
50 ΕΜΕ < μ ≤ 250 ΕΜΕ €18.000 €20.000 90%

————————————————–

Χρονική διάρκεια και ορόσημα Προγράμματος

Δικαιούχοι Κατηγοριών 1, 2, 3 και 4

 • Αιτήσεις Χρηματοδότησης για δικαιούχους που εμπίπτουν στις κατηγορίες ένα (1), δύο (2), τρία (3) και τέσσερα (4), μπορούν να υποβάλλονται από την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022, έως και την Τρίτη 01 Νοεμβρίου 2022.
 • Έκδοση και δέσμευση vouchers (από τον προμηθευτή) για τους δικαιούχους των κατηγοριών ένα (1), δύο (2), τρία (3) και τέσσερα (4), μπορεί να γίνεται έως το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2023.
 • Πραγματοποίηση αγορών ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών με χρήση των vouchers για τους δικαιούχους των κατηγοριών ένα (1), δύο (2), τρία (3) και τέσσερα (4), μπορεί να γίνεται έως την Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2023, υπό την προϋπόθεση ότι η αντίστοιχη δέσμευση των vouchers έχει πραγματοποιηθεί εντός της προηγούμενης προθεσμίας.
 • Ως ημερομηνία λήξης της μεταβατικής περιόδου (cooling off period) για την οποία επιτρέπονται ορισμένες μόνο (κατ’ εξαίρεση) περιπτώσεις εξαργύρωσης vouchers, ορίζεται η Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2023.
 • Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης των πάσης φύσεως πληρωμών και ολοκλήρωσης του Προγράμματος για τη συγκεκριμένη κατηγορία δικαιούχων ορίζεται η Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023.