Skip to main content

Σύνταξη Εγχειριδίων Χρήσης

Απαιτήσεις περιεχομένου οδηγιών χρήσης σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/ΕΚ


Κάθε εγχειρίδιο χρήσης πρέπει να περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) την εμπορική επωνυμία και την πλήρη διεύθυνση του κατασκευαστή και του εντολοδόχου του

β) περιγραφή του μηχανήματος, όπως αυτή επισημαίνεται στο ίδιο το μηχάνημα, εξαιρουμένου του αριθμού σειράς

γ) τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ, ή έγγραφο που καθορίζει το περιεχόμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΚ, όπου αναγράφονται τα χαρακτηριστικά του μηχανήματος, και όπου δεν περιλαμβάνονται υποχρεωτικά ο αριθμός σειράς και η υπογραφή

δ) γενική περιγραφή του μηχανήματος

ε) τα σχέδια, τα διαγράμματα, οι περιγραφές και οι εξηγήσεις, που απαιτούνται για την χρήση, τη συντήρηση και την επισκευή του μηχανήματος και για την επαλήθευση της ορθής λειτουργίας του

στ) περιγραφή της (των) θέσης (θέσεων) εργασίας που προβλέπεται να καταληφθούν από τους χειριστές

ζ) περιγραφή της προβλεπόμενης χρήσης του μηχανήματος

η) προειδοποιήσεις σχετικά με τους τρόπους κατά τους οποίους το μηχάνημα δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τους οποίους η εμπειρία έχει αποδείξει ότι μπορεί να συμβούν

θ) τις οδηγίες συναρμολόγησης, εγκατάστασης και σύνδεσης του μηχανήματος, συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων, διαγραμμάτων και των μέσων στερέωσης και καθορισμό του πλαισίου ή της εγκατάστασης όπου πρόκειται να προσαρμοσθεί το μηχάνημα

ι) οδηγίες σχετικά με την εγκατάσταση και τη συναρμολόγηση για τη μείωση του θορύβου ή των κραδασμών
ια) οδηγίες για την έναρξη της χρήσης και την περαιτέρω χρήση του μηχανήματος και, εφόσον είναι απαραίτητο, οδηγίες για την εκπαίδευση των χειριστών

ιβ) πληροφορίες σχετικά με τους εναπομένοντες κινδύνους που συνεχίζουν να υφίστανται παρά τα μέτρα εγγενώς ασφαλούς σχεδιασμού, και τα εφαρμοζόμενα μέτρα διασφάλισης όπως και τα συμπληρωματικά προστατευτικά μέτρα

ιγ) οδηγίες σχετικά με τα προστατευτικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνει ο χρήστης, συμπεριλαμβανομένου, κατά περίπτωση, του προσωπικού προστατευτικού εξοπλισμού που πρέπει να του παρέχεται

ιδ) ενδεχομένως, βασικά χαρακτηριστικά των εργαλείων που είναι δυνατόν να προσαρμοσθούν στο μηχάνημα

ιε) τις συνθήκες υπό τις οποίες τα μηχανήματα ανταποκρίνονται στην απαίτηση ευσταθείας κατά τη διάρκεια της χρήσης τους, της μεταφοράς τους, της συναρμολόγησής τους, της αποσυναρμολόγησής τους, της θέσεως εκτός λειτουργίας, κατά τη διάρκεια των δοκιμών ή των προβλεπτών βλαβών

ιστ) οδηγίες για την ασφαλή μεταφορά, μετακίνηση και αποθήκευση του μηχανήματος, με αναφορά της μάζας του μηχανήματος και των διαφόρων μερών του, εφόσον αυτά πρέπει τακτικά να μεταφέρονται χωριστά

ιζ) τη μέθοδο χειρισμού που πρέπει να τηρείται σε περίπτωση επεισοδίου ή βλάβης. Εάν είναι πιθανόν να συμβεί εμπλοκή, οι οδηγίες χρήσης αναφέρουν τη μέθοδο χειρισμού που πρέπει να ακολουθείται, προκειμένου να καθίσταται δυνατή η ακίνδυνη απεμπλοκή

ιη) περιγραφή των εργασιών ρύθμισης και συντήρησης που πρέπει να πραγματοποιούνται από τον χρήστη, καθώς και τα προληπτικά μέτρα που πρέπει να τηρούνται κατά τη συντήρηση

ιθ) οδηγίες για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών ρύθμισης και συντήρησης, στις οποίες περιλαμβάνονται τα προστατευτικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται κατά τις εργασίες αυτές

κ) τις προδιαγραφές για τα χρησιμοποιούμενα ανταλλακτικά, όταν αυτά ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις στην υγεία και την ασφάλεια των χειριστών

κα) τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τον αερόφερτο θόρυβο των μηχανημάτων:

— τη στάθμη της ηχητικής πίεσης του εκπεμπόμενου θορύβου με στάθμιση Α, στις θέσεις εργασίας, όταν υπερβαίνει τα 70dB(Α) εάν η στάθμη αυτή είναι μικρότερη ή ίση των 70dB(Α), το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται,

— τη μέγιστη τιμή της στιγμιαίας ηχητικής πίεσης, με στάθμιση C, στις θέσεις εργασίας, όταν υπερβαίνει τα 63Pa (130dB σε σχέση με 20 μPa),

— τη στάθμη ηχητικής ισχύος που εκπέμπει το μηχάνημα, όταν η στάθμη της ηχητικής πίεσης, με στάθμιση Α στις θέσεις εργασίας, υπερβαίνει τα 85dB(Α).

Οι τιμές αυτές πρέπει είτε να μετρούνται πραγματικά για το εν λόγω μηχάνημα είτε να καθορίζονται βάσει μετρήσεων που πραγματοποιούνται επί μηχανήματος τεχνικά συγκρίσιμου και το οποίο αντιπροσωπεύει την προβλεπόμενη παραγωγή.

Εφόσον το μηχάνημα έχει πολύ μεγάλες διαστάσεις, η ένδειξη της στάθμης ηχητικής ισχύος με στάθμιση Α μπορεί να αντικαθίσταται από την ένδειξη των σταθμών της ηχητικής πίεσης με στάθμιση Α σε συγκεκριμένες θέσεις γύρω από το μηχάνημα.

Αν τα εναρμονισμένα πρότυπα δεν εφαρμόζονται, τα επίπεδα θορύβου πρέπει να μετρούνται με την καταλληλότερη για το μηχάνημα μέθοδο μέτρησης. Όταν δίδονται τιμές εκπομπών θορύβου, συνοδεύονται από πληροφορίες σχετικά με την αβεβαιότητα που τις περιβάλλει. Πρέπει να σημειώνονται οι συνθήκες λειτουργίας του μηχανήματος κατά τις μετρήσεις καθώς και οι μέθοδοι μέτρησης.

Εφόσον οι θέσεις εργασίας δεν είναι ορισμένες ή δεν μπορούν να ορισθούν, η μέτρηση των σταθμών ηχητικής πίεσης με στάθμιση Α, πρέπει να γίνεται σε απόσταση 1 mαπό την επιφάνεια του μηχανήματος και σε ύψος 1,6m από το έδαφος ή την πλατφόρμα πρόσβασης. Πρέπει να εμφαίνεται η θέση και η τιμή της μέγιστης ηχητικής πίεσης.

Εφόσον ειδικές κοινοτικές οδηγίες προβλέπουν διαφορετικές ενδείξεις όσον αφορά τη στάθμη της ηχητικής πίεσης ή της ηχητικής ισχύος, πρέπει να εφαρμόζονται οι εν λόγω οδηγίες και όχι οι αντίστοιχες προδιαγραφές του παρόντος σημείου.

κβ) Εφόσον το μηχάνημα ενδέχεται να εκπέμπει μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες οι οποίες μπορεί να βλάψουν τα πρόσωπα, και ειδικά τα πρόσωπα με ενεργά ή μη ενεργά εμφυτεύσιμα ιατρικά βοηθήματα, πληροφορίες σχετικά με την εκπεμπόμενη ακτινοβολία, υπόψη του χειριστή και των εκτιθεμένων προσώπων.

Παρόμοιο περιεχόμενο απαιτείται και από τις άλλες Οδηγίες.