Skip to main content

Καθεστώς Αγροδιατροφή - Γεωργικά Προϊόντα Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022

Σκοπός

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής και της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων.

———————————

Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια

Στο παρόν καθεστώς υπάγονται επενδυτικά σχέδια:

α. της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής

β. της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων

γ. της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής της περ. α και της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων της περ. β, που δύνανται να υποβληθούν σε ένα επενδυτικό σχέδιο με δύο διακριτές ενότητες, που υλοποιούνται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα και αποτελούν τμήματα καθετοποιημένης μονάδας

δ. της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής της περ. α και της μεταποίησης αυτών χωρίς να προκύπτει, κατ’ ανάγκη, από την επέμβαση γεωργικό προϊόν, που δύνανται σε ένα επενδυτικό σχέδιο με δύο διακριτές ενότητες, που υλοποιούνται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα και αποτελούν τμήματα καθετοποιημένης μονάδας

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ                    ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

———————————

Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια αναπτύσσονται σε έκαστη Περιφερειακή Ενότητα και δύνανται:

α. να υποβάλλονται σε δύο ενότητες μόνο στην περίπτωση που διαφοροποιούνται ως προς τους τομείς δραστηριότητας, ήτοι του πρωτογενή τομέα και της μεταποίησης αυτού

β. να διαχωρίζονται σε τμήματα αποκλειστικά και μόνο στις περιπτώσεις που είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μέρη του ιδίου επενδυτικού σχεδίου, το οποίο έχει χαρακτήρα αρχικής επένδυσης, πλην όμως διέπονται από διαφορετικό θεσμικό πλαίσιο, ή διαφέρουν στην ένταση της οριζόμενης ενίσχυσης

———————————

Στην παρούσα προκήρυξη δεν παρέχεται η δυνατότητα ενίσχυσης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

———————————

Ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων

 • 1.000.000 € για μεγάλες επιχειρήσεις
 • 500.000 € για μεσαίες επιχειρήσεις
 • 250.000 € για μικρές επιχειρήσεις
 • 100.000 € για πολύ μικρές επιχειρήσεις
 • 50.000 € για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (Α.Σ.), τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.)
 • 50.000 € για τις ατομικές επιχειρήσεις με ανώτατο ύψος 200.000 €

———————————

Είδη ενισχύσεων – Προϋπολογισμός

α. Φορολογική απαλλαγή 75.000.000 €
β. Επιχορήγηση 75.000.000 €
γ. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)
δ. Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης

———————————

Επιλέξιμες δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων

———————————

Ένταση και ύψος ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα

Περιοχές «α» παρ. 3 άρθρου 107 Συνθήκης Λειτουργίας Ε.Ε. (Σ.Λ.Ε.Ε.) Περιφέρειες Ένταση ενίσχυσης (σύμφωνα με τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων)
Βόρειο Αιγαίο 60%
Κρήτη 50%
Ανατολική Μακεδονία-Θράκη 50%
Κεντρική Μακεδονία 50%
Δυτική Μακεδονία 50%
Ήπειρος 50%
Θεσσαλία 50%
Ιόνια Νησιά 40%
Δυτική Ελλάδα 50%
Στερεά Ελλάδα 40%
Πελοπόννησος 40%
Νότιο Αιγαίο 40%
Περιφερειακές Ενότητες Ένταση ενίσχυσης
Αρκαδίας (Δήμοι Μεγαλόπολης, Γορτυνίας, Τρίπολης) 50%
Μεσσηνίας (Δήμος Οιχαλίας) 50%
Περιοχές «γ» παρ. 3 άρθρου 107 Συνθήκης Λειτουργίας Ε.Ε. (Σ.Λ.Ε.Ε.) Δυτικός τομέας Αθηνών 15%
Ανατολική Αττική 25%
Πειραιάς και Νήσοι 25%
Δυτική Αττική 25%
 • Σε όλες τις ανωτέρω περιοχές οι μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης μπορούν να αυξηθούν κατά 10% για επενδύσεις που πραγματοποιούνται από μεσαίες επιχειρήσεις και κατά 20% για επενδύσεις μικρών επιχειρήσεων, εφόσον η επένδυση δεν ξεπερνάει τα 50 εκατ. ευρώ.
 • Για επενδυτικά σχέδια Πρωτογενούς Γεωργικής Παραγωγής, η ένταση ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβεί:
  • το 75% στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους (όλα τα νησιά εκτός από την Κρήτη και την Εύβοια)
  • το 40% στην Περιφέρεια Αττικής
  • το 50% στις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας
 • Για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται για τις μεγάλες επιχειρήσεις στο 55%, για τις μεσαίες επιχειρήσεις στο 65% και για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στο 75%.
 • Για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, τα ποσοστά ενισχύσεων για όλα τα είδη κινήτρων, πλην της επιχορήγησης, χορηγούνται στο ανώτατο ποσοστό του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (ΧΠΕ). Το κίνητρο της επιχορήγησης χορηγείται στο ογδόντα τοις εκατό (80%) του ανώτατου ορίου του ΧΠΕ.
 • Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις όλα τα είδη κινήτρων, πλην της επιχορήγησης, χορηγούνται στο ογδόντα τοις εκατό (80%) του ανώτατου ορίου του ΧΠΕ.
 • Αυξημένα ποσοστά ενίσχυσης χορηγούνται για τα επενδυτικά σχέδια που:

α. Υλοποιούνται στις ακόλουθες περιοχές (100%):

αα. ορεινές περιοχές, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της ΕΛ.ΣΤΑΤ., εκτός των δημοτικών ενοτήτων που συνιστούν μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας,

αβ. περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση έως 30 χιλιομέτρων από τα σύνορα,

αγ. νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων,

αδ. που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, σύμφωνα με απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής,

β. Υλοποιούνται σε:

βα. Β.Ε.ΠΕ., Ε.Π. εξαιρουμένων των Ε.Π.Ε.Β.Ο., Τεχνολογικά Πάρκα και Θ.Υ.Κ.Τ., Ο.Υ.Μ.Ε.Δ., και δεν αφορούν σε εκσυγχρονισμό ή επέκταση υφιστάμενων δομών της ενισχυόμενης επιχείρησης (100%),

ββ. κτίρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα (90%).

γ. αφορούν σε επαναλειτουργία βιομηχανικών μονάδων, που έχουν παύσει τη λειτουργία τους δύο (2) τουλάχιστον έτη πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής. Η αξία του πάγιου εξοπλισμού της βιομηχανικής μονάδας, η οποία πρόκειται να επαναλειτουργήσει, πρέπει να καλύπτει ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου (100%).

 • Στα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται από μεσαίες επιχειρήσεις στις περιφερειακές ενότητες Ροδόπης, Έβρου και Ξάνθης, παρέχεται και το κίνητρο της επιχορήγησης, σε ποσοστό 60% για την Π.Ε. Έβρου και 30% για τις Π.Ε. Ροδόπης και Ξάνθης.
 • Για τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται στις Ζώνες Απολιγνιτοποίησης, οι οποίες σύμφωνα με τον ν. 4759/2020 είναι οι Περιφερειακές Ενότητες Φλώρινας και Κοζάνης και ο Δήμος της Μεγαλόπολης τα ποσοστά ενίσχυσης είναι τα ανώτατα του ΧΠΕ, ανάλογα το μέγεθος της επιχείρησης.
 • Για τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται στις Περιφερειακές Ενότητες Καστοριάς και Γρεβενών και στους Δήμους Τρίπολης, Οιχαλίας και Γορτυνίας, το ποσοστό επιχορήγησης για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις ορίζεται στο 90% και για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις το ποσοστό της φορολογικής απαλλαγής στο 90% του ανώτατου ορίου του ΧΠΕ.

———————————

Επιλέξιμες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων

———————————

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων υπαγωγής: 3η Οκτωβρίου 2022.

Ημερομηνία λήξης κύκλου υποβολών: 30η Δεκεμβρίου 2022.

———————————

Μέθοδος αξιολόγησης: Συγκριτική