Skip to main content

Καθεστώς Ενίσχυσης Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 «Επιχειρηματικότητα 360»

Σκοπός

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων όλων των κατηγοριών, δηλαδή όλων των τομέων της οικονομίας, με εξαίρεση αυτά που εμπίπτουν στα καθεστώτα ενισχύσεων της αγροδιατροφής – πρωτογενούς παραγωγής και μεταποίησης γεωργικών προϊόντων – αλιείας, της μεταποίησης – εφοδιαστικής αλυσίδας, της ενίσχυσης τουριστικών επενδύσεων και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

———————————

Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια

Στο παρόν καθεστώς υπάγονται επενδυτικά σχέδια:

 • Αθλητικές εγκαταστάσεις
 • Επαγγελματικά πλυντήρια & σιδερωτήρια
 • Κέντρα αποθεραπείας – γηροκομεία
 • Ανακύκλωση
 • Επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων
 • Διάλυση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων
 • Μηχανική ή χημική επεξεργασία μεταλλικών απορριμμάτων
 • Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων
 • Εκδοτικές δραστηριότητες
 • Εξόρυξη
 • Αφαλάτωση
 • Media
 • Διαχείριση ακίνητης περιουσίας για επιχειρήσεις ανάπτυξης και διαχείρισης Ο.Υ.Μ.Ε.Δ. εφόσον αυτά αφορούν σε ίδρυση ή επέκταση και υλοποιούνται σε έκταση άνω των τριακοσίων (300) στρεμμάτων

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ

———————————

Ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων

 • 1.000.000 € για μεγάλες επιχειρήσεις
 • 500.000 € για μεσαίες επιχειρήσεις
 • 250.000 € για μικρές επιχειρήσεις
 • 100.000 € για πολύ μικρές επιχειρήσεις
 • 50.000 € για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (Α.Σ.), τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.)

———————————

Είδη ενισχύσεων – Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος για το έτος 2022 ανέρχεται σε €150.000.000 ευρώ, εκ των οποίων €75.000.000 αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής.

Τα λοιπά €75.000.000 αφορούν τα λοιπά είδη ενισχύσεων (επιχορήγηση, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης).

Επιλέξιμες Δαπάνες 

 1. Επιλέξιμες δαπάνες Περιφερειακών ενισχύσεων:

α. Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού και συγκεκριμένα δαπάνες για:

αα. Την κατασκευή, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων, και για κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία και στα εμποδιζόμενα άτομα, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Οι δαπάνες αυτές αθροιστικά δεν μπορούν να υπερβαίνουν το  45% του συνόλου των ενισχυόμενων δαπανών περιφερειακού χαρακτήρα. Ο ως άνω συντελεστής διαμορφώνεται στο 80% για επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε κτίρια, τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα.

αβ. Την αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, όπως κτίρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός επιχειρηματικής εγκατάστασης, υπό  προϋποθέσεις.

αγ. Την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.

αδ. Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, του οποίου αποκτάται η χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) προβλέπεται ότι ο εξοπλισμός περιέρχεται στην κυριότητα του μισθωτή, κατά τη λήξη της σύμβασης.

αε. Τον εκσυγχρονισμό ειδικών εγκαταστάσεων που δεν αφορούν σε κτίρια, και μηχανολογικών εγκαταστάσεων,

β. Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού, και συγκεκριμένα δαπάνες για:

βα. Τη μεταφορά τεχνολογίας, μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων,

ββ. συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.

Οι δαπάνες των υποπερ. βα και ββ πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις: i. να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στην επιχειρηματική εγκατάσταση που λαμβάνει την ενίσχυση και να παραμένουν συνδεδεμένες με το έργο, για το οποίο χορηγείται η ενίσχυση, για το χρονικό διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων της παρ. β του άρθρου 25,

ii. να περιλαμβάνονται στα αποσβεστέα στοιχεία του ενεργητικού της επιχείρησης,

iii. να αγοράζονται σύμφωνα με τους όρους της αγοράς από τρίτους που δεν έχουν σχέση με τον αγοραστή.

Για τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι ενισχυόμενες δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού δεν μπορούν να υπερβούν το τριάντα τοις εκατό (30%) του συνόλου των ενισχυόμενων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων.

Για τις ΜμΕ το ανώτατο ποσοστό διαμορφώνεται στο πενήντα τοις εκατό (50%).

γ. Το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας, που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της πραγματοποίησης του επενδυτικού σχεδίου υπολογίζεται για δύο (2) έτη από τη δημιουργία κάθε θέσης. Το ως άνω μισθολογικό κόστος αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη μόνο αυτοτελώς και όχι σε συνδυασμό με τις περ. α΄ ή/και β΄ ανωτέρω και με την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει καθαρή αύξηση των ΕΜΕ σε σύγκριση με το 12μηνο που προηγούνταν της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης.

Επιπλέον, η πλήρωση όλων των θέσεων εργασίας πραγματοποιείται εντός τριών (3) ετών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, και γ. κάθε θέση εργασίας που δημιουργείται μέσω της επένδυσης διατηρείται στη συγκεκριμένη ενισχυόμενη εγκατάσταση για περίοδο πέντε (5) τουλάχιστον ετών για μεγάλες, τεσσάρων (4) τουλάχιστον ετών για μεσαίες επιχειρήσεις και τριών (3) τουλάχιστον ετών για μικρές επιχειρήσεις, από την ημερομηνία πρώτης πλήρωσής της.

2. Επιλέξιμες δαπάνες εκτός Περιφερειακών ενισχύσεων:

α)     Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες προς ΜμΕ

β)     Δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων

γ)     Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων

δ)     Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση

ε)     Δαπάνες για συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις

στ)  Δαπάνες για επενδυτικές ενισχύσεις προς ΜΜΕ, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 17 του Γ.Α.Κ.

———————————

Ένταση και ύψος ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα

I.      Δαπάνες εντός περιφερειακών ενισχύσεων: ενισχύονται σύμφωνα με τα ποσοστά του Χάρτη Περιφερειακών ενισχύσεων (Χ.Π.Ε.) ως εξής:

Για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται για τις μεγάλες επιχειρήσεις στο 55%, για τις μεσαίες επιχειρήσεις στο 65% και για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στο 75%.

Αυξημένες εντάσεις ενίσχυσης, που φτάνουν έως και το 100% του Χ.Π.Ε., δικαιούνται τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε ειδικές περιοχές όπως νησιά με πληθυσμό < των 3.100 κατοίκων, ορεινές περιοχές, περιοχές σε απόσταση < 30 km από τα σύνορα, Ζώνες Απολιγνιτοποίησης κ.α.

II.     Δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων: ενισχύονται με αυτοτελή ποσοστά αναλόγως του είδους τους και του άρθρου του κανονιστικού πλαισίου στο οποίο υπάγονται.

———————————

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων υπαγωγής: 9η Ιανουαρίου 2023.

Ημερομηνία λήξης κύκλου υποβολών: 10η Μαΐου 2023 (παράταση).

———————————

Μέθοδος αξιολόγησης: Συγκριτική