Skip to main content

Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών

Στόχος Δράσης

Ενίσχυση Αυτοαπασχολούμενων Λογιστών – Φοροτεχνικών καθώς και Νομικών Προσώπων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών ώστε να ανταποκριθούν άμεσα σε ανάγκες ψηφιακού εκσυγχρονισμού τους λόγω των διευρυμένων και διαρκών, πλέον, αναγκών χρήσης ψηφιακών εφαρμογών για την παροχή των υπηρεσιών τους.

————————————————-

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης Δράσης

30.000.000 €

————————————————-

Καθεστώς Δράσης

Κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013 της E.E. (de minimis)

————————————————-

Δικαιούχοι Δράσης – Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις:

 • Αυτοαπασχολούμενοι λογιστές – φοροτεχνικοί κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή – φοροτεχνικού κατά τάξεις και
 • Νομικά Πρόσωπα παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών

που έχουν καταχωριστεί στα οικεία Μητρώα που τηρούνται στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας.

Τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής

 1. να λειτουργούν νομίμως στη χώρα και να έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ έως και τις 28/02/2022
 2. να έχουν μέχρι τις 28/02/2022 ως ενεργό κωδικό δραστηριότητας τον 69.20 (ή υποκείμενο ΚΑΔ αυτού)
 3. το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της αίτησης
 4. να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013 (De Minimis) όπως αναφέρονται στο Παράρτημα VI της πρόσκλησης της δράσης
 5. να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137) (επιβολή προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας)
 6. να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάσει απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ

Δεν εντάσσονται στη δράση:

 • οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και οι εταιρείες στο κεφάλαιο ή τα δικαιώματα ψήφου των οποίων συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) οι Ο.Τ.Α. και όλοι οι παραπάνω δημόσιοι φορείς μεμονωμένα ή από κοινού
 • επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης)

————————————————-

Είδος ενίσχυσης

100% Δημόσια Επιχορήγηση

————————————————-

Ποσό επιχορήγησης

ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
0 = < έσοδα χρήσης 2020 = < 20.000 € Έως 2.000 €
έσοδα χρήσης 2020 >20.000 € Έως 1.500 €

Οι δυνητικοί ωφελούμενοι οι οποίοι έκαναν έναρξη εντός του 2021 και έως τις 28.02.2022 δύναται να αιτηθούν και να λάβουν ως ανώτερο όριο επιχορήγησης ποσό 1.500€.

Δε γίνεται αποδεκτή, για τον υπολογισμό της επιχορήγησης, τροποποιητική δήλωση Ε3 η οποία υποβλήθηκε μετά τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.

—————————————————

Επιλέξιμες δαπάνες 

 • Εξοπλισμός Τεχνολογιών Πληροφορικής Επικοινωνίας

Επισημαίνεται ότι στον εξοπλισμό ΤΠΕ συμπεριλαμβάνονται: Desktop PC και περιφερειακά, laptop, servers, πολυμηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός πληροφορικής.

 • Λογισμικά απαραίτητα για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό της επιχείρησης

Επιλέξιμη δαπάνη είναι και η αγορά λογισμικού με την μορφή Software as a Service (SaaS) εφόσον είναι απαραίτητη για τη λειτουργία της επιχείρησης και την ψηφιακή αναβάθμιση αυτής. Στην περίπτωση απόκτησης με την μορφή Software as a Service (SAAS), επιλέξιμο είναι το κόστος για ένα έτος.

Ενδεικτικά δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για: κινητά τηλέφωνα, tablets, συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας ή άλλες ομοειδείς συνδέσεις, οι κάθε είδους συνδρομές σε περιοδικά ή βιβλιοθήκες (έντυπες ή ηλεκτρονικές), καθώς και ο ανακτήσιμος φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ).

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες κτήσης πάγιων στοιχείων για τα οποία το κόστος απόκτησης κάθε διακριτού στοιχείου εξοπλισμού δεν είναι μεγαλύτερο από 1.500 ευρώ ή άλλο όριο το οποίο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, δίνει τη δυνατότητα απόσβεσης του στοιχείου εντός του έτους απόκτησης του.

Διευκρινίζεται ότι ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) είναι επιλέξιμη δαπάνη εφόσον ο ωφελούμενος δεν έχει δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα ΦΠΑ, όπως εκάστοτε ισχύει.

————————————————–

Χρονοδιάγραμμα δράσης

Ως έναρξη επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η 1/1/2021. Η προθεσμία ολοκλήρωσης είναι εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31/12/2023.

————————————————–

Δεσμεύσεις

Οι ωφελούμενοι της Δράσης μετά την ένταξή τους και μέχρι την πληρωμή της δημόσιας δαπάνης σε αυτούς οφείλουν να τηρούν τις παρακάτω (μεταξύ άλλων) ενδεικτικά αναφερόμενες υποχρεώσεις:

 • να τηρούν τους όρους που προβλέπονται στην πρόσκληση της δράσης καθώς και τους όρους του Κανονισμού ΕΕ 1407/2013 (de minimis)
 • να μην ενισχύονται από άλλο Εθνικό ή Κοινοτικό Πρόγραμμα για την υλοποίηση της ίδιας πρότασης ή τμήματος αυτής
 • να μην συγχωνευθούν, απορροφήσουν ή απορροφηθούν από άλλη επιχείρηση
 • να τηρούν ξεχωριστή λογιστική μερίδα για την Πράξη ή να διαθέτουν επαρκή λογιστική κωδικοποίηση από την οποία να προκύπτει η καταχώριση όλων των δαπανών που αντιστοιχούν πλήρως προς τις δαπάνες που δηλώνονται στον ΕΦΕΠΑΕ

————————————————–

Περίοδος υποβολής

Από 09/03/2022 έως και Παρασκευή 13/05/22 – Παράταση. ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ από 12/10/2022 μέχρι 14/10/2022.