Skip to main content

Περιβαλλοντικές υποδομές: Ενίσχυση εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων

Η Δράση αφορά την χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων για την επιχειρηματική αξιοποίηση υγρών και στερεών αποβλήτων, προκειμένου τα απόβλητα ύστερα από επεξεργασία να μπορούν να επανεισαχθούν στον κύκλο παραγωγής και να επαναχρησιμοποιηθούν ως πρώτες ύλες, υλικά ή ουσίες με σκοπό να εξυπηρετήσουν και πάλι είτε την αρχική τους χρήση είτε άλλες χρήσεις.

————————————————-

Προϋπολογισμός Δράσης: 40.000.000€

Το 65% του προϋπολογισμού κατανέμεται σε Υφιστάμενες και το 35% σε Νέες επιχειρήσεις.

————————————————-

Δικαιούχοι

 • Υφιστάμενες επιχειρήσεις, οι οποίες μέχρι 31/12/2019 έχουν δύο ή περισσότερες κλεισμένες πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις.
 • Νέες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν συσταθεί πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Δράσης (20/07/2020).

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης:

 • οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους,
 • οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ).

Δεν είναι επιλέξιμες:

α) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας,
β) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων,
γ) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του χάλυβα,
δ) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του άνθρακα
ε) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ναυπηγικό τομέα
στ) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των συνθετικών ινών
ζ) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των μεταφορών και στη συναφή υποδομή
η) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, διανομή και τις υποδομές ενέργειας
ι) στις ενισχύσεις που χορηγούνται στον τομέα της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

i) όταν το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των εν λόγω προϊόντων που αγοράζονται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις
ii) όταν η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση της απόδοσής της εν μέρει ή εξολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς

Στην περίπτωση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς οι οποίοι αναφέρονται στα παραπάνω στοιχεία (α), έως (ι) και δραστηριοποιούνται επίσης σε έναν ή περισσότερους από τους επιλέξιμους κωδικούς δραστηριότητας, ο κανονισμός ΕΕ 651/2014 εφαρμόζεται στις ενισχύσεις που χορηγούνται στις επιλέξιμες δραστηριότητες υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει λογιστικά, σαφής διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή διάκριση του κόστους, ότι οι δραστηριότητες στους τομείς που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού ΕΕ 651/2014 δεν τυγχάνουν ενίσχυσης που χορηγείται δυνάμει του κανονισμού ΕΕ 651/2014».

————————————————-

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Η κάθε επιλέξιμη επιχείρηση θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Να δραστηριοποιείται στην ελληνική επικράτεια.
 • Να δραστηριοποιείται ή να δραστηριοποιηθεί στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ), καθώς και να πραγματοποιήσει τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια από την οποία χρηματοδοτούνται.
 • Να έχει την ιδιότητα της μικρής, πολύ μικρής ή μεσαίας επιχείρησης.
 • Να λειτουργεί αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα: [Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016, Συνεταιρισμός], και να τηρεί ή να δεσμευτεί ότι θα τηρεί, εφόσον εγκριθεί η πρότασή τους, απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014, όπως ισχύει.
 • Να υποβάλλει ανά Α.Φ.Μ., μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης στην παρούσα δράση, τηρουμένων των ορίων του ΓΑΚ. Να δηλώσει ως τόπο για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης αποκλειστικά μία Περιφέρεια.
 • Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου, πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Να μπορεί να αποδείξει ότι διαθέτει τουλάχιστον το 25% της απαιτούμενης ιδιωτικής συμμετοχής του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου.
 • Να διαθέτει τα κατάλληλα αδειοδοτικά έγγραφα για την κύρια δραστηριότητα της. Αν ο ΚΑΔ επένδυσης αφορά δευτερεύουσα δραστηριότητα τότε απαιτείται να προσκομίσει άδεια και για την
  δευτερεύουσα.
 • Να διαθέτει τις κατά περίπτωση – απαιτούμενες εν ισχύ περιβαλλοντικές άδειες ή τις υποβληθείσες στον αρμόδιο φορέα αιτήσεις ανανέωσης αυτών, για την κύρια ή τις δευτερεύουσες δραστηριότητες στις οποίες δραστηριοποιείται.
 • Να διαθέτει τη βεβαίωση χρήσεων γης για τη δραστηριότητα της ενισχυόμενης επένδυσης εφόσον απαιτείται ή τη σχετική άδεια εγκατάστασης αν έχει εκδοθεί.
 • Η διάθεση αποβλήτων ως μοναδική ενέργεια (εργασίες διάθεσης D) δεν καθιστά επιλέξιμο το επενδυτικό σχέδιο. Η κατηγορία ενέργειας επεξεργασίας και ανάκτησης θα πρέπει να υπάρχει αποδεδειγμένα στο επενδυτικό σχέδιο.

Επισημαίνεται ότι η επιχείρηση δεν έχει την υποχρέωση να διαθέτει τον απαραίτητο ΚΑΔ επένδυσης κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου, αλλά οφείλει να τον διαθέτει πριν την πρώτη εκταμίευση, συμπεριλαμβανομένης της προκαταβολής.

————————————————-

Δαπάνες

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, έως 25%  του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του έργου.
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός, έως 100%  του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του έργου.
 • Μεταφορικά μέσα, έως 30% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του έργου.
 • Πιστοποίηση συστημάτων και δαπάνες εργαστηριακών δοκιμών, έως 5% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του έργου και μέχρι του ποσού των 7.000 ευρώ ανά σύστημα διαχείρισης.
 • Απόκτηση, επικύρωση & προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, έως 5% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του έργου.
 • Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις, έως 15% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του έργου.
 • Εξειδικευμένα λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού, έως 10% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του έργου.
 • Τεχνική/συμβουλευτική υποστήριξη, έως 10%  του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Λεπτομέρειες για τις δαπάνες ΕΔΩ.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

————————————————-

Προϋπολογισμός Έργων

Επενδυτικά σχέδια από 400.000 ευρώ έως 3.000.000 ευρώ.

—————————————————

Ποσοστό επιδότησης

Το ποσοστό επιδότησης ανά μέγεθος επιχείρησης, ανά κατηγορία περιφερειών και ανά κατηγορία επιλέξιμων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων διαμορφώνεται από 20% έως 55%.

—————————————————

Διάρκεια έργων

Μέχρι 18 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

————————————————–

Αξιολόγηση

Η τελική βαθμολογία του επενδυτικού σχεδίου προκύπτει από το άθροισμα των βαθμολογούμενων κριτηρίων.

Προϋπόθεση για την επιλεξιμότητα εκάστης αιτήσεως χρηματοδότησης είναι η σωρευτική τήρηση των ακόλουθων:
i. Η πληρότητα του ηλεκτρονικού φακέλου υποψηφιότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα δικαιολογητικά στην Αναλυτική Πρόσκληση,
ii. η θετική απάντηση με σχετική τεκμηρίωση στο σύνολο των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής,
iii. η ελάχιστη βαθμολογία για την ένταξη κάθε επενδυτικού σχεδίου να είναι το 40.

————————————————–

Υποβολή

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται 
ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά

Έναρξη Ηλεκτρονικής Υποβολής : 07 Σεπτεμβρίου 2020 στις 17:00

Λήξη Ηλεκτρονικής Υποβολής : 29 Ιανουαρίου 2021 στις 17:00 (παράταση)